Regiokantoor Rotterdam

Telefoonnummer
088 018 38 60
E-mailadres
rotterdam@vps-nl.com
Adres
Delftsestraat 36, Unit 1.10, 3013 BR Rotterdam, Netherlands

Antikraak

Door mid­del van antikraak bescher­men wij uw pand tegen de negatieve gevol­gen van leeg­stand. Door in uw vast­goed tijdelijke, betaal­bare woon- en werkruimtes aan te bieden aan won­ing­zoek­enden, onderne­mers en kun­ste­naars, wor­den van­dal­isme, inbraak en kraak tegenge­gaan. Met antikraak voorkomt u dat uw pand ver­loed­ert, ter­wi­jl u wacht op bijvoor­beeld de verkoop van uw pand of de goed­keur­ing van een ontwik­kel­ingstra­ject. Omdat wij werken met con­tracten op basis van bruik­leen of tijdelijke huur, kun­nen wij uw pand bin­nen 28 dagen weer leeg en opgeruimd oplev­eren. Meer infor­matie vin­dt u op de pagina’s Antikraak en Antikraak aan­bod.

Kantoor Rotterdam

Bouw­plaats­beveilig­ing

VPS biedt beveilig­ing­so­plossin­gen voor uw bouw­plaats of ter­rein. Deze locaties zijn kwets­baar voor ongen­ode gas­ten, zoals inbrek­ers en van­dalen. Op de pag­i­na Bouw­plaats­beveilig­ing vin­dt u meer infor­matie over de mogelijkhe­den om uw (bouw)terrein te beveili­gen. Klik op een van onder­staande links om direct de voorde­len te bek­ijken van de ver­schil­lende oplossingen.

Leeg­stand­be­heer

Met leeg­stand­be­heer geven we uw leegstaande pand een zin­volle, tijdelijke invulling. Door de ruimtes aan te bieden als tijdelijke woon- of werkruimte, voorkomt u dat het pand ver­loed­ert en behoudt het vast­goed zijn waarde. Op de pag­i­na Leeg­stand­be­heer vin­dt u meer infor­matie over deze dienst.

Object­beveilig­ing

Beveilig uw leegstaande pand en min­i­maliseer de negatieve gevol­gen leeg­stand, zoals inbraak en van­dal­isme. Met object­beveilig­ing zorgt VPS voor tijdelijke of per­ma­nente beveilig­ing, afhanke­lijk van uw wensen. Zo kun­nen we het pand voorzien van een tijdelijk alarm­sys­teem of installeren we stal­en beveilig­ingspan­e­len en -deuren.

Onder­houd

Uw leegstaande pand en het ter­rein eromheen kan te mak­en kri­j­gen met van­dal­isme of inbraak, maar ook met wild­groei of andere onge­makken. Op de pag­i­na Onder­houd vin­dt u meer infor­matie over de diverse onder­houds­di­en­sten die wij aan­bieden. Ons team – dat bestaat uit pro­fes­sionele schoon­mak­ers, mon­teurs en groen­werk­ers – zorgt ervoor dat uw pand rep­re­sen­tatief bli­jft. Ook kun­nen wij ervoor zor­gen dat uw locatie een opfris­beurt kri­jgt wan­neer u het wilt ver­huren of verkopen.