Leegstandbeheer

Leeg­stand­be­heer: een tijdelijke oploss­ing voor uw leegstaand vastgoed

In Ned­er­land hebben we te mak­en met een struc­tureel leeg­stand­prob­leem, ter­wi­jl tal­loze bedri­jven en mensen op zoek zijn naar betaal­bare werk- of woon­ruimte. Leeg­stand brengt risico’s met zich mee. Het doet afbreuk aan de rep­re­sen­ta­tiviteit van het pand en de leef­baarheid van de omgev­ing. Boven­di­en ver­min­deren leegstaande gebouwen snel in waarde. VPS Ned­er­land maakt daar werk van en biedt oplossin­gen om leegstaand vast­goed een zin­volle invulling te geven op basis van tijdelijk gebruik (antikraak). Wij hebben ruim der­tig jaar ervar­ing in tijdelijk beheer van leegstaand onroerend goed en ontwikkel­locaties. We beheren leegstaande pan­den – zow­el bedri­jf­son­roerend goed als wonin­gen – door er mensen tijdelijk te lat­en werken of wonen. De tijdelijke oplossin­gen voor vast­goed ver­zor­gen we door zorgvuldig ges­e­lecteerde onderne­mers, kun­ste­naars of bewon­ers tijdelijk te lat­en werken of wonen in de leegstaande ruimte. We mak­en voor het leeg­stand­be­heer gebruik van een bruik­leen­con­struc­tie of (tijdelijke) verhuur.

Tijdelijke oploss­ing voor waarde­be­houd vastgoed

Voor VPS behelst leeg­stand­be­heer en antikraak meer dan enkel het plaat­sen van een tijdelijke gebruik­er in een leegstaande ruimte. Tijdelijke oplossin­gen mak­en steeds vak­er onderdeel uit van gebied­son­twik­kel­ing en goed leeg­stand­be­heer draagt bij aan een posi­tief ima­go van de locatie en daarmee aan waarde­be­houd. Het leegstaande pand is in gebruik, de maatschap­pelijke func­tie bli­jft behouden en we creëren lev­endigheid in het pand en de omgeving.

Onze ambitie:

  • Negatieve gevol­gen van leeg­stand voorkomen (molest, kraak, verloedering)
  • Bij­dra­gen aan een posi­tief ima­go van de locatie: betere ver­hu­ur- of verkoopbaarheid
  • Tijdelijk een bestem­ming geven aan vast­goed (duurza­am gebruik van de bebouwde omgeving)
  • Behoud van de maatschap­pelijke func­tie van het pand
  • Ver­groten van de leef­baarheid en lev­endigheid in de omgeving

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Manager Sales
Debbie Baak
Debbie Baak
Head of Key Accounts
Floris Komor
Floris Komor
Sales Manager