Antikraak

Tijdelijke huisvest­ing in een leegstaand pand is mogelijk op basis van antikraak. Het con­cept antikraak voorkomt de negatieve gevol­gen van leeg­stand voor een vast­goedeige­naar en biedt starters een betaal­bare woon- of werkruimte. Deze vorm van tijdelijke huisvest­ing is zeer pop­u­lair bij stu­den­ten en starters op de won­ing­markt. We merken daar­naast dat er steeds meer onderne­mers en kun­ste­naars zijn die gebruik mak­en van de mogelijkhe­den van antikraak. Voor hen is het betrekken van een antikraak werkruimte vaak een ide­ale, betaal­bare en flex­i­bele oplossing.

VPS beheert leegstaande pan­den in heel Ned­er­land en biedt deze aan op basis van bruik­leen of tijdelijke ver­hu­ur aan bewon­ers, kun­ste­naars en onderne­mers. Deze pag­i­na geeft infor­matie over deze vorm van wonen of werken op tijdelijke basis, het actuele aan­bod van VPS en het begrip antikraak.

Het con­cept antikraak voorkomt de negatieve gevol­gen van leeg­stand en biedt won­ing­zoek­enden, onderne­mers en kun­ste­naars tijdelijke woon- of werkruimte in een pand dat in afwacht­ing is van bijvoor­beeld sloop, trans­for­matie, verkoop of verhuur.”

Ons actuele aan­bod antikraak ruimtes

Op onze web­site vind je een dagelijks wis­se­lend aan­bod van antikraak ruimtes. In de meeste gevallen zijn deze direct beschik­baar. Bek­ijk het huidi­ge antikraak aan­bod en check of er een woon- of werkruimte beschik­baar is bij jou in de buurt.

Antikraak in het kort

  • Bij VPS vind je al een antikraak woon- of werkruimte vanaf € 75,- per maand
  • Antikraak is ideaal voor flex­i­bele won­ing­zoek­enden, onderne­mers en kunstenaars
  • Veel bij­zon­dere en unieke pan­den als woon- of werklocatie
  • Er geldt een opzegter­mi­jn van 14 of 28 dagen
  • Antikraak voorkomt de negatieve gevol­gen van leeg­stand, zoals ver­loed­er­ing, kraak en vandalisme
  • Antikraak ver­g­root de rep­re­sen­ta­tiviteit van het pand

Infor­matie over antikraak

Antikraak zorgt voor betaal­bare, tijdelijke huisvest­ing voor won­ing­zoek­enden, onderne­mers en kun­ste­naars. Bij VPS zijn er al woon- en werkruimtes beschik­baar vanaf € 75,- per maand. De ruimtes wor­den aange­bo­den op basis van bruik­leen of tijdelijke ver­hu­ur. Hieron­der vind je meer infor­matie over de posi­tieve bij­drage die antikraak lev­ert aan de omgev­ing, de overeenkomst die je tekent voor het in gebruik nemen van een antikraak ruimte, de leeg­standswet en de voor­waar­den die wij stellen aan de gebruik­er van de ruimte.

Antikraak biedt bescherming tegen kraak

Leegstaande pan­den zijn vaak doel­wit van van­dal­isme, kraak of inbraak. VPS voorkomt de negatieve gevol­gen van leeg­stand door onderne­mers, kun­ste­naars of bewon­ers tijdelijk gebruik te lat­en mak­en van het leegstaande pand. Door de aan­wezigheid van jou als tijdelijke bewon­er of onderne­mer wor­den de leeg­stands-risi­cos verkleind en bli­jft de omgev­ing lev­endig. Wij vra­gen van jou dat je zorgvuldig met het pand en de ruimte omgaat. Zo zor­gen we ervoor dat het pand niet ver­loed­ert en haar rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing behoudt.

Bruik­leen­overkomst

Wil je via VPS een woon- of werkruimte betrekken op basis van antikraak? We gaan dan samen een bruik­leen­overkomst aan. In dit doc­u­ment staan afsprak­en over het tijdelijke gebruik van de leegstaande ruimte. Het is het geval van antikraak meestal vooraf niet duidelijk voor hoe lang een pand beschik­baar is. In het geval van woon­ruimte hanteren we een opzegter­mi­jn van 28 dagen (con­form de richtli­j­nen van het Keurmerk Leeg­stand­be­heer). Je hoort dus min­i­maal vier weken van tevoren van ons dat je de ruimte dient te ver­lat­en. In het geval van antikraak gebruik van werkruimtes geldt een opzegter­mi­jn van 14 of 28 dagen. Op het moment dat een ruimte opgezegd wordt, doen wij ons best om je een ver­van­gende ruimte aan te kun­nen bieden.

Leeg­standswet

Het komt voor dat van­tevoren bek­end is dat een pand voor een peri­ode van min­i­maal zes maan­den leegstaat, bijvoor­beeld in het geval van een uit­gestelde verkoop of heron­twik­kel­ingstra­jecten. In deze sit­u­aties maakt VPS vaak gebruik van tijdelijke huurovereenkom­sten op basis van de Leeg­standswet. Dit geldt alleen voor bewon­ing. Het grote voordeel van zo’n overkomst is dat je meer zek­er­heid hebt over de woon­du­ur. Na de eerste zes maan­den bedraagt de opzegter­mi­jn vanu­it de eige­naar drie maan­den, voor de huur­der is dit een maand.

Voor­waar­den antikraak

We vin­den het belan­grijk dat de leegstaande pan­den die wij beheren rep­re­sen­tatief bli­jven. Daarom verwacht­en wij het vol­gende van onze antikraak gebruikers:

  • Je hebt een flex­i­bele instelling: in het geval van antikraak weet je meestal vooraf niet voor hoe­lang je een ruimte kunt gebruiken
  • Je hebt een groot ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel: je houdt een oog­je in het zeil en houdt het pand netjes
  • Je bent min­i­maal 18 jaar oud: wij teke­nen geen bruik­leen- of tijdelijke huurovereenkom­sten met per­so­n­en jonger dan 18 jaar

Meer infor­matie over antikraak

Bek­ijk onze andere pag­i­nas over antikraak voor meer informatie:

Heb je vra­gen over antikraak ruimtes via VPS? Neem dan con­tact met ons op. Bel 088 018 3800 of mail naar info@​vps-​nl.​com. We staan je graag te woord!

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Manager Sales
Debbie Baak
Debbie Baak
Head of Key Accounts
Floris Komor
Floris Komor
Sales Manager