Commercieel vastgoed

Leegstandsrisico’s min­i­malis­eren en ren­de­ment optimaliseren

Als vast­goedeige­naar weet u dat een goede invulling van leegstaand vast­goed essen­tieel is voor de toekomst van uw pand of terrein.

U wilt de waarde van uw vast­goed behouden, van­dal­isme tegen­gaan, opbreng­sten bli­jven gener­eren vanu­it uw vast­goed en een rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing waar­bor­gen. Op het gebied van leeg­stand­be­heer voor com­mer­cieel onroerend goed con­stateren wij een groeiende vraag van onze klanten naar:

Commercieel vastgoed
  • Het bescher­men van onroerend goed tegen kraak, inbraak, dief­stal en vandalisme
  • Het ver­groten van de verkoop- of verhuurbaarheid
  • Opti­malis­eren van het rendement

Wat uw belan­grijk­ste doel­stellin­gen ook zijn, wij mak­en er werk van.

Leegstaand vast­goed tijdelijk in gebruik

Is uw kan­toor- of bedri­jf­s­lo­catie geschikt voor tijdelijk gebruik door onderne­mers, kun­ste­naars of bewon­ers? Dan selecteren wij geschik­te mensen met wie wij een passende overeenkomst sluiten. Deze tijdelijke gebruik­ers zor­gen voor lev­endigheid in het pand, hebben een rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing, houden een oog­je in het zeil en bescher­men uw locatie tegen de negatieve gevol­gen van leeg­stand. Zodra u een nieuwe bestem­ming voor de locatie heeft gevon­den, beëindi­gen wij de overeenkomst met de tijdelijke gebruik­ers. Zo is uw pand snel weer beschik­baar: leeg, ontru­imd en bezemschoon.

Leeg­stand­beveilig­ing

Is uw pand niet geschikt voor tijdelijk beheer door bewon­ers of onderne­mers, maar wilt u het wel bescher­men tegen van­dal­isme, kraak en dief­stal? Of wilt u een pand of ontwikkel­locatie extra lat­en beveili­gen? Ook dan kun­nen wij u uit­stek­end van dienst zijn. Wij mak­en gebruik van inno­vatieve, eigen gepaten­teerde alarm­sys­te­men, cam­er­abe­wak­ing, stal­en pan­e­len en beveiligingsdeuren. 

Maatwerk­be­heer voor leegstaand com­mer­cieel vastgoed

Ons leeg­stand­be­heer is maatwerk. Afhanke­lijk van uw doel­stellin­gen, het type vast­goed en de omgev­ing kiezen we voor een oploss­ing met tijdelijke gebruik­ers of beveilig­ing zon­der inge­bruik­name. Wat uw leeg­standsvraagstuk ook is, wij zor­gen voor de
best passende oplossing. 

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kun­nen beteke­nen? Neemt u dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.