Fort Isabella in Vught

Opdracht­gev­er
Sinds okto­ber 2015: Isabel­la Groep BV (voorheen Gemeente Vught en Cen­traal Orgaan opvang asiel­zoek­ers (COA))

In beheer sinds
Jan­u­ari 2013

Korte omschri­jv­ing
Fort Isabel­la is een voor­ma­lig kaz­er­neter­rein met een rijk verleden. Er is een tijdelijke invulling gere­aliseerd met bewon­ers, onderne­mers, kun­ste­naars en hore­ca om zo de negatieve gevol­gen van leeg­stand (ver­loed­er­ing, kraak, inbraak, verniel­ing) te voorkomen, de bouwkundi­ge staat van de vee­lal his­torische gebouwen te bescher­men en een open ont­moet­ingsplek creëren van een voorheen ges­loten gebied.
Fort Isabella in Vught

Achter­grond

Fort Isabel­la stamt uit de 17e eeuw en deed des tijds dienst als vest­ing­w­erk ten beho­eve van de verdedig­ing van de stad s-Her­to­gen­bosch. Het ter­rein is gele­gen aan de noord­kant van de huidi­ge gemeente Vught. Het gebied kent een bewogen geschiede­nis als kaz­er­neter­rein, asiel­zoek­er­scen­trum, AMA-cam­pus en vertrek­cen­trum. Sinds okto­ber 2015 is pro­jec­ton­twikke­laar Isabel­la Groep BV de eige­naar van Fort Isabel­la. Met een goed uitgedacht zorg­plan heeft Isabel­la Groep de mogelijkheid gekre­gen om het ter­rein over te nemen van de gemeente Vught en het COA. De pro­jec­ton­twikke­laar heeft als doel Fort Isabel­la om te tur­nen tot een bij­zon­der com­plex waar wonen, welz­i­jn, zorg, cul­tu­ur en his­to­rie samenkomen. 

Fort Isabella Logo

Sit­u­ati­eschets

Fort Isabel­la ligt op een scharnier­punt tus sen s-Her­to­gen­bosch en Vught en verbindt de natu­urge­bieden Gement en de Boss­che Broek. Het ter­rein van 10 hectare groot is bij VPS in beheer om de negatieve gevol­gen van leeg­stand tegen te gaan, een lev­endi­ge en leef­bare omgev­ing te creëren en de bouwkundi­ge staat van de vee­lal his­torische gebouwen te beschermen.

Onze oploss­ing

Het ter­rein is gele­gen in een buitenge­bied, enkele kilo­me­ters ver­wi­jderd van winkelvoorzienin­gen en scholen, waar­door het voor VPS een extra uitdag­ing is geweest om geïn­ter­esseerde bewon­ers en onderne­mers naar het ter­rein te trekken. Het team van VPS is vanaf dag één actief aan de slag gegaan met locatiemar­ket­ing en lokale mar­ket­ing door mid­del van inten­sieve pro­motiecam­pagnes. Beet­je bij beet­je begon het ter­rein zich te vullen met de eerste par­ti­jen en inmid­dels zijn alle beschik­bare ruimtes in gebruik en is er een prachtige mix van wonen, werken, ontspan­ning en cul­tu­ur ontstaan. Het gebied was voorheen ges­loten, maar is nu een open ont­moet­ingsplek gewor­den. Niet alleen voor de bewon­ers en onderne­mers die op het ter­rein geves­tigd zijn, maar ook voor wan­de­laars, fiet­sers en gezin­nen uit de omgeving.

De 24 gebouwen op het ter­rein zijn in gebruik door zo’n 100 onderne­mers: van een imk­er, yoga- en bokss­chool, koffiebran­der­ij en diverse mar­ket­ing bureaus tot horecagele­gen­heden t Stroop­sol­daat­je en De Pure Keuken. Drie gebouwen op het ter­rein wor­den bewoond door hon­derd zorgvuldig ges­e­lecteerde bewon­ers. De aan­wezigheid van deze mensen heeft een belan­grijk pre­ven­tieve werk­ing. Boven­di­en houden zij de omgev­ing 247 in de gaten.

De aan­wezige horecagele­gen­heden trekken veel bezoek­ers van buite­naf naar het ter­rein. Pub­liek­sev­en­e­menten zoals het aan­schuifdin­er’, eten van een lekkere tafel’ en Fort Isabel­la Food & Lifestyle Mar­ket’ wor­den uit eigen ini­ti­atief door de onderne­mers geor­gan­iseerd en gefaciliteerd.

Op Fort Isabel­la is tevens Sticht­ing Fort Isabel­lakaz­erne geves­tigd. Een sticht­ing die zich inzet voor het bijeen bren­gen, behouden en ten­toon­stellen van his­torische gegevens, doc­u­menten en voor­w­er­pen die te mak­en hebben met de oude mil­i­taire peri­ode van het ter­rein. Vanu­it Sticht­ing Isabel­lakaz­erne wordt het ter­rein jaar­lijks opengesteld voor Open Mon­u­mentendag en Open Kaz­ernedag. Deze even­e­menten dra­gen er tevens aan bij dat Fort Isabel­la opnieuw op de kaart wordt gezet als open ont­moet­ingsplek en een aantrekke­lijke locatie voor onderne­mers en won­ing­zoek­enden om zich te vestigen.

Meer infor­matie: for​ti​s​abellavught​.nl