Het Schieblock in Rotterdam

Opdracht­gev­er
Gemeente Rot­ter­dam

In beheer bij VPS sinds
Okto­ber 2015
Het Schieblock in Rotterdam
Het Schieblock in Rotterdam

Terug­b­lik

Een grote hoeveel­heid kan­toren­leeg­stand en een sluimerende economis­che cri­sis lei­den tot ver­tragin­gen in bin­nen­st­edelijke ontwik­kelin­gen. Ook het Rot­ter­dam Cen­tral Dis­trict bevin­dt zich in de spa­gaat van toren­hoge ambities en een weer­barstige realiteit. Dit is de sit­u­atie waarin Het Schieblock – lab­o­ra­to­ry for urban devel­op­ment — is opgericht.

Over het project

Het Schieblock is een lev­endig stad­slabara­to­ri­um’ waar cre­atieve onderne­mers van uiteen­lopende dis­ci­plines gehuisvest zijn. Eige­naar van de locatie, gemeente Rot­ter­dam, heeft VPS ingeschakeld voor de ver­hu­ur van de ruimtes in het Schieblock en de beveilig­ing van het pand en het bijbe­horende ter­rein. VPS ver­zorgt tevens de invulling van de naast­gele­gen pan­den aan het Delft­se­plein en de Delft­ses­traat. De ruimtes in deze pan­den wor­den aange­bo­den op basis van bruik­leen. Het Schieblock en de naast­gele­gen pan­den aan het Delft­se­plein en de Delft­ses­traat bieden ruimte aan meer dan 150 cre­atieve star­tups, die van de locatie een inspir­erend onderne­mer­scen­trum gemaakt hebben. In en ron­dom het Schieblock zijn bij­zon­dere ini­ti­atieven tot stand gekomen, zoals de Dakakker, de Bier­garten en de luchtsin­gel (door archi­tecten­bu­reau ZUS gere­aliseerd), een tijdelijke houten brug dwars door Het Schieblock heen.

Het Schieblock in Rotterdam

VPS en Het Schieblock

VPS heeft jaren­lange ervar­ing op het gebied van het invullen van tijdelijke en struc­turele leeg­stand. Een con­cept dat enerz­i­jds eigenaren helpt vast­goed te beheren en de leef­baarheid in de omgev­ing te waar­bor­gen en anderz­i­jds onderne­mers en kun­ste­naars de mogelijkheid biedt zich in een ruimte te ves­ti­gen door mid­del van een huur- of bruik­leen­con­struc­tie. Het tijdelijk beheer van het Schieblock laat zien dat leeg­stand­be­heer veel meer is dan sim­pel­weg het plaat­sen van een onderne­mer in een leegstaande ruimte.We kop­pe­len mensen aan passende gebouwen waar zij tijdelijk werken en een meer­waarde bieden aan de leefomgev­ing. We zor­gen voor beveilig­ings­maa­trege­len op de plekken waar dit nodig is. We verbinden de ver­schil­lende par­ti­jen met elka­ar en denken mee met de eige­naar van het pand over de brug naar de toekomst.

Meer infor­matie: schieblock​.com

Het Schieblock in Rotterdam