Uw pand tijdelijk in gebruik door representatieve bewoners of bedrijven

Tijdelijke oploss­ing om uw vast­goed te beschermen

Van kan­toorge­bouwen tot bedri­jf­shallen, van kerken tot kaste­len en van woon­wijken tot heron­twikkel­ge­bieden: VPS Ned­er­land lev­ert flex­i­bele en rep­re­sen­tatieve invullin­gen die helpen uw vast­goed of her­struc­turerings­ge­bied te bescher­men. Er bestaat geen stan­daar­daan­pak, geen twee pro­jecten zijn immers iden­tiek. Soms spe­len maatschap­pelijke belan­gen een grote rol en een andere keer vor­men finan­ciële aspecten hoofdza­ak. Hoe groot of hoe klein uw locatie ook is, wij zor­gen voor de best passende tijdelijke oploss­ing voor uw vastgoed.

Bescherm uw vastgoed

Bedri­jf­s­matig onroerend goed beschermen

Is uw kan­toor- of bedri­jf­s­lo­catie geschikt voor tijdelijk gebruik door onderne­mers, kun­ste­naars of bewon­ers? Dan selecteren wij geschik­te mensen met wie wij een passende overeenkomst sluiten. Deze tijdelijke gebruik­ers van uw vast­goed zor­gen voor lev­endigheid in het pand en geven het een rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing. Tevens houden zij een oog­je in het zeil en bescher­men zij uw locatie tegen de negatieve gevol­gen van leeg­stand. Zodra u een nieuwe bestem­ming voor uw vast­goed heeft gevon­den beëindi­gen wij de overeenkomst met de tijdelijke gebruik­ers. Het pand is dan na 28 dagen weer beschik­baar: leeg, ontru­imd en bezemschoon.

Her­struc­tureringswijken beschermen

Lev­endigheid, vei­ligheid, betrokken­heid: tij­dens een her­struc­turering­spro­ces vor­men deze zak­en een voor­waarde voor een leef­bare wijk. VPS Ned­er­land heeft ruime ervar­ing in de begelei­d­ing van her­struc­tureringstra­jecten en kan u op ver­schil­lende manieren onder­s­te­unen, afhanke­lijk van het project en uw doel­stellin­gen. We organ­is­eren tevens ver­schil­lende activiteit­en die de bewon­erspar­tic­i­patie ver­groten. U kunt daar­bij denken aan het organ­is­eren van buurt­bar­be­cues, houd-de-wijk-schoon’-middagen of feestelijkhe­den rond de kerstdagen.

Over­hei­dsvast­goed beschermen

Als over­hei­dsin­stelling beschikt u over vaak bij­zon­dere vast­goed­lo­caties. Voor­ma­lige gevan­genis­sen, school­ge­bouwen of rijksmon­u­menten: u wilt ze bewaren voor de toekomst. Heeft u er nog geen bli­jvende bestem­ming voor gevon­den? VPS helpt de waarde van het vast­goed te behouden, ter­wi­jl de omgev­ing leef­baar, schoon en veilig bli­jft. Daar­naast bieden wij u een opti­male flex­i­biliteit: zodra u een nieuwe bestem­ming voor de locatie heeft gevon­den en wij het con­tract met de tijdelijke gebruik­ers beëindigd hebben (opzegter­mi­jn 14 of 28 dagen) is de locatie weer beschik­baar: leeg, ontru­imd en bezemschoon.

Ontwikkel­locaties beschermen

Heeft u plan­nen voor klein- of grootschalige gebied­son­twik­kel­ing of stedelijke vernieuwing? Voor ver­schil­lende pro­jec­ton­twikke­laars ver­zor­gen wij het leeg­stand­be­heer of de antikraak van ontwikkel­locaties. Onze dien­stver­len­ing biedt de flex­i­biliteit die u nodig heeft, ter­wi­jl u tegelijk­er­ti­jd rente-, beheer- en eventuele ver­bouwingskosten kunt afdekken. Daar­naast min­i­malis­eren we leegstandrisico’s, zetten we het gebied op de kaart in de opmaat naar heron­twik­kel­ing en houden we de bouwkundi­ge staat van bestaande gebouwen in stand.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Manager Sales
Debbie Baak
Debbie Baak
Head of Key Accounts
Floris Komor
Floris Komor
Sales Manager