Regiokantoor Enschede

Telefoonnummer
088 018 38 80
E-mailadres
deventer@vps-nl.com
Adres
Gelderlandstraat 99, 7543 WG Enschede, Netherlands

Antikraak

Bent u in afwacht­ing van verkoop, sloop, ver­hu­ur of ren­o­vatie van uw leegstaande pand? VPS biedt u met antikraak de mogelijkheid om het pand te bescher­men tegen krak­ers, inbrek­ers en van­dalen. Door tijdelijke bewon­ing of tijdelijk gebruik door onderne­mers of kun­ste­naars wor­den leegstandrisico’s tot een min­i­mum beperkt en bli­jft de waarde van het pand behouden. Meer weten? Lees alle infor­matie op de pag­i­na Antikraak.

Kantoor Enschede

Bouw­plaats­beveilig­ing

Leegstaande ter­reinen en bouw­plaat­sen zijn regel­matig doel­wit van van­dal­isme en inbrek­ers. VPS biedt diverse inno­vatieve oplossin­gen om deze risico’s te beperken. Beveilig het ter­rein bijvoor­beeld met een JCB Smart Tow­er – een mobiele CCTV videobeveilig­ing­storen – of laat het Smar­tA­larm + sys­teem installeren. Meer infor­matie vin­dt u op de pag­i­na Bouw­plaats­beveilig­ing.

Leeg­stand­be­heer

VPS biedt u met antikraak een oploss­ing voor uw leegstaande pand en geeft mensen de gele­gen­heid om betaal­bare woon- of werkruimte te betrekken. Leeg­stand­be­heer van VPS voorkomt negatieve gevol­gen van leeg­stand, lev­ert een posi­tieve bij­drage aan het ima­go van de locatie en zorgt voor waardebehoud.

Object­beveilig­ing

Als u op zoek bent naar een tijdelijke manier om uw leegstaande pand te beveili­gen, dan biedt VPS met object­beveilig­ing een kosten­ef­fi­ciënte oploss­ing. Met stal­en beveilig­ingspan­e­len en -deuren houdt u indringers buiten, zodat zij geen schade aan kun­nen richt­en. Meer weten over deze tijdelijke vorm van beveilig­ing? Wij vertellen u graag meer op de pag­i­na Object­beveilig­ing.

Onder­houd

Leegstaande pan­den zijn regel­matig doel­wit van van­dalen, inbrek­ers en krak­ers. Boven­di­en zor­gen bijvoor­beeld inge­gooide ruiten, kapotte lei­din­gen en ver­wilderd groen voor alge­hele ver­loed­er­ing van uw pand. Met de onder­houds­di­en­sten van VPS bent u geheel ont­zorgd: wij ver­wi­jderen graf­fi­ti, repar­eren ruiten, plaat­sen nieuwe sloten en zor­gen des­gewenst voor een alge­hele ontru­im­ing. Op de pag­i­na Onder­houd vin­dt u hierover meer informatie.