Uw pand een werkplek voor startende ondernemers?

Young Startup

Als vast­goedeige­naar weet u dat een passende invulling van leegstaand onroerend goed essen­tieel is voor de toekomst van uw pand of ter­rein. De waarde van uw vast­goed behouden, van­dal­isme tegen­gaan, opbreng­sten bli­jven gener­eren vanu­it uw vast­goed, vei­ligheid en leef­baarheid waar­bor­gen… YoungStart​up​.nl is ons onderne­mer­snetwerk voor star­tende onderne­mers. Met meer dan 20.000 leden bestaat YoungStart​up​.nl uit een grote groep rep­re­sen­tatieve onderne­mers, die wij benaderen voor het tijdelijk gebruik van leegstaand vast­goed. De aan­wezigheid van deze star­tups in uw pand voorkomt de negatieve gevol­gen van leeg­stand. Boven­di­en spreken we met dit netwerk een nieuwe gebruik­ers­groep aan: deze onderne­mers zijn immers de huur­ders van de toekomst.

Wat wij voor u kun­nen betekenen:

  • Een snelle, maatschap­pelijk ver­ant­wo­orde invulling van uw leeg­stand door rep­re­sen­tatieve ondernemers
  • Lev­endigheid in en ron­dom het pand
  • Betere ver­hu­ur- of verkoop­baarheid van uw vastgoed
  • Volledig ont­zor­gen op het gebied van com­mu­ni­catie met de onderne­mers, con­tractafwik­kel­ing en controlerondes
  • Gebruik­ers met groeipotentie

Van bruik­leen naar huur

Wij sluiten bruik­leen­overeenkom­sten af met de onderne­mers die gebruik mak­en van uw pand. Een bruik­leen­overeenkomst is een flex­i­bele con­tractvorm, waar­bij de onderne­mer geen huur­der maar bruik­len­er van de ruimte is, en hier­voor een kleine gebruiksver­goed­ing betaalt. Voor het in bruik­leen geven van ruimtes zijn geen ver­gun­nin­gen vereist. De overeenkom­sten wor­den afges­loten voor onbepaalde duur met een opzegter­mi­jn van 14 of 28 dagen. Deze con­tractvorm zorgt voor max­i­male flex­i­biliteit, zodat snel gean­ticipeerd kan wor­den als uw plan­nen wijzi­gen. Gedurende de peri­ode dat er gebruik gemaakt wordt van uw pand, mon­i­toren wij de star­tende onderne­mer. Als de peri­ode van leeg­stand van lang­durige aard is, mak­en wij afsprak­en met de onderne­mer voor de over­gang van bruik­leen naar een meer gede­gen huurconstructie.

Win-win sit­u­atie

YoungStart​up​.nl maakt onderdeel uit van VPS Ned­er­land. Al ruim der­tig jaar zetten wij ons in voor zin­volle, tijdelijke invullin­gen van leegstaand vast­goed. We streven naar een win-win sit­u­atie, waar­bij het vast­goed bescher­md wordt tegen de negatieve gevol­gen van leeg­stand en de starter de mogelijkheid kri­jgt zich ergens te ves­ti­gen tegen een betaal­bare prijs.

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kun­nen beteke­nen? Neemt u dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Manager Sales
Debbie Baak
Debbie Baak
Head of Key Accounts
Floris Komor
Floris Komor
Sales Manager