Objectbeveiliging

Object­beveilig­ing is een kosten­ef­fi­ciënte oploss­ing voor de beveilig­ing van uw leegstaande pand. Leeg­stand brengt risico’s met zich mee die een vast­goedeige­naar veel geld kun­nen kosten. Denk hier­bij aan reparatiekosten door van­dal­isme en waarde­v­er­min­der­ing door ver­loed­er­ing van het pand.

Met maatwerk object­beveilig­ing van VPS beperkt u het risi­co op schade aan uw pand, zodat u zich geen zor­gen hoeft te mak­en over waarde­v­er­min­der­ing, romplomp of kost­bare reparaties.

Het beveili­gen van uw object

VPS biedt diverse kosten­ef­fi­ciënte oplossin­gen die uw leegstaande pand beveili­gen. Door uw pand te bescher­men tegen van­dal­isme, dief­stal, kraak en inbraak behoudt het zijn waarde en bli­jft het rep­re­sen­tatief voor de omgev­ing. VPS beveiligt uw object door het plaat­sen van beveilig­ingspan­e­len, stal­en beveilig­ings­deuren of een van onze alarmys­te­men voor tijdelijke object­beveilig­ing: het Smar­tA­larm+, het Smar­tA­larm Gold of de JCB Alert Tow­er.

Beveilig­ingspan­e­len

Leegstaande pan­den zijn regel­matig doel­wit van krak­ers, vernielzuchtige per­so­n­en en andere onbevoeg­den. Om te voorkomen dat er inge­bro­ken wordt, dat er ramen en deuren vernield wor­den of kop­erdief­stal plaatsvin­dt, kan VPS uw pand voorzien van beveilig­ingspan­e­len. De stal­en of poly­car­bonaat pan­e­len bescher­men de ramen, deuren, brieven­bus en eventuele andere openin­gen van uw pand.

Stal­en beveiligingspanelen

Geper­foreerde stal­en pan­e­len ven­til­eren de afges­loten ruimtes en houden ongewen­ste bezoek­ers buiten. In com­bi­natie met de robu­uste beves­tig­ingsmech­a­nis­men bieden deze op maat te mak­en stal­en beveilig­ingspan­e­len uw pand opti­male bescherming.

Poly­car­bonaat beveiligingspanelen

De poly­car­bonaat pan­e­len zijn doorzichtig, waar­door uw pand zijn uit­stral­ing behoudt. De leeg­stand is hier­door nauwelijks zicht­baar en heeft een min­i­male impact op de leef­baarheid in en de uit­stral­ing van de wijk. De poly­car­bonaat beveilig­ingspan­e­len wor­den veel gebruikt voor het afs­luiten van bijvoor­beeld wonin­gen in woon­wijken, kan­toor­pan­den en meterkasten.

Meer infor­matie vin­dt u op de pag­i­na Beveilig­ingspan­e­len.

Stal­en beveiligingsdeuren

Sluit een ruimte af met de zware, stal­en beveilig­ings­deur van VPS. Ondanks zijn gewicht is de deur zeer gemakke­lijk te installeren en te gebruiken. De deur verkleint het risi­co op kraak, inbraak, dief­stal en van­dal­isme en zorgt er tegelijk­er­ti­jd voor dat bevoegde per­so­n­en de ruimte gemakke­lijk kun­nen betre­den. Door het unieke sleu­tel­sys­teem bepaalt u zelf wie de ruimte bin­nenkomt en ver­laat. Op de pag­i­na Stal­en beveilig­ings­deuren vin­dt u meer infor­matie over deze kwal­i­tatieve beveilig­ing van uw leegstaande vastgoed.

VPS Smart­Door

VPS biedt tevens de VPS Smart­Door aan: een stal­en deur die op afs­tand geopend kan wor­den. De deur maakt gebruik van blue­tooth en kan bestu­urd wor­den met een app op uw telefoon.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager