Onze kwaliteit

We hecht­en bij VPS Ned­er­land veel waarde aan de kwaliteit van onze dien­stver­len­ing. Dat betekent dat we de tijdelijke gebruik­ers bij anti-kraak zorgvuldig selecteren, we inno­vatieve beveilig­ing­spro­ducten aan­bieden en u lan­delijk van dienst kun­nen zijn.

Zorgvuldige selec­tie tijdelijke gebruikers 

Wij zijn ons ervan bewust dat onze tijdelijke gebruik­ers gro­ten­deels bepal­end zijn voor de kwaliteit van onze anti-kraak­di­en­stver­len­ing. Wij selecteren deze mensen dan ook zorgvuldig op netheid, betrouw­baarheid en ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel. Zij lev­eren zo een belan­grijke bij­drage aan de rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing van uw objecten en het leeg­stands­be­heer. Indi­en gewenst kunt u ken­nis­mak­en met de tijdelijke gebruik­ers, voor­dat we over­gaan tot plaatsing.

Inno­vatieve beveiligingsproducten 

De beveilig­ing­spro­ducten waarmee we werken wor­den ontwikke­len we in eigen huis. Onze inno­vatieafdel­ing richt zich voort­durend op het creëren van state-of-the-art en effec­tieve beveilig­ingsys­te­men die beant­wo­or­den aan uw spec­i­fieke wensen. We ver­zor­gen op die manier maatwerk (bouw)terreinbeveiliging, leeg­stand­beveilig­ing of tijdelijke beveilig­ing en onderhoud.

Lan­delijke dekking & bereikbaarheid 

We zijn alti­jd dicht­bij uw pro­jecten, zodat we effi­ciënt kun­nen han­de­len. We beschikken in alle regio’s waar wij actief zijn over één of meerdere kan­toor­locaties. Dankz­ij onze lan­delijke 24-uurs­di­enst kun­nen we direct anticiperen op eventuele calamiteiten.