Keurmerken

Keurmerk Leeg­stand­be­heer (KLB)

VPS Ned­er­land is opgenomen in het reg­is­ter van de sticht­ing Keurmerk Leeg­stand­be­heer. Dit reg­is­ter bestaat uit organ­isaties die zich aan­toon­baar houden aan de kwaliteit­snor­men en gedragscode zoals die door de sticht­ing zijn vastgelegd.

KLB

ISO 9001:2015

VPS is door Bureau Ver­i­tas ISO 9001:2015 gecer­ti­ficeerd. ISO cer­ti­fi­cerin­gen zijn ontwikkeld door de Inter­na­tion­al Orga­ni­za­tion of Stan­dard­iza­tion. Deze organ­isatie is een samen­werk­ingsver­band van nationale organ­isaties in 164 lan­den en toetst de norm van ver­schil­lende organ­isatorische onderdelen.

Ver­reweg de bek­end­ste is de ISO 9001, welke slaat op het man­age­mentsys­teem voor kwaliteit. De ISO kwaliteit­snor­men helpen ons als organ­isatie om processen goed te beheren en onze presta­ties con­tinu te eval­ueren en te optimaliseren.

ISO 9001

Kiwa

VPS is Kiwa gecer­ti­ficeerd. Kiwa is een inter­na­tion­aal kwaliteit­szorgbedri­jf dat zich bezighoudt met het ver­beteren van processen, pro­ducten, medew­erk­ers en organ­isaties. Een Kiwa cer­ti­fi­caat is een kwaliteitsverk­lar­ing voor onder andere beveilig­ing­spro­ducten en –processen.

Kiwa