Brancheorganisaties

VEBON-NOVB

VPS is lid van onderne­mersv­erenig­ing VEBON-NOVB: de belan­gen­be­har­tiger voor de tech­nis­che (brand)veiligheid in Nederland.

VEBON NOVB

Verenig­ing Leeg­stand­be­heerders Ned­er­land (VLBN)

VPS Ned­er­land medeo­prichter van de Verenig­ing Leeg­stand­be­heerders Ned­er­land (VLBN). Deze bran­cheo­r­gan­isatie heeft als doel het bevorderen van de pro­fes­sion­aliteit in de branche en treedt op als rep­re­sen­tatieve gesprekspart­ner voor poli­tiek en maatschap­pij. De man­ag­ing direc­tor van VPS, Jeroen van der Poel, is sec­re­taris van de VLBN

VLBN

Sticht­ing VGME

VPS Ned­er­land is hoofd­spon­sor van de Sticht­ing VGME. De Sticht­ing Vast­goed­Man­agers-Expert (VGME) is een snel­groeiende sticht­ing van pro­fes­sion­als die werkza­am zijn in het ontwikke­len, beheren en man­a­gen van vastgoed.

VGME