Over VPS

VPS Ned­er­land lev­ert maatwerk op het gebied van leeg­stand­be­heer en beveilig­ing. Wij beveili­gen, beheren en onder­houden elk type locatie. Daar­bij zijn wij inno­vatief, deskundig en spec­i­fiek gericht op de wensen van onze klanten.

Leeg­stand­be­heer, beveilig­ing en meer

We bieden een com­pleet dien­stver­len­ingspakket aan: van tijdelijke inge­bruik­name van vast­goed door rep­re­sen­tatieve bewon­ers of (star­tende) bedri­jven (anti-kraak), tot aan maatwerk beveilig­ing­so­plossin­gen. U kunt dan denken aan bouwter­rein­beveilig­ing, ter­rein­beveilig­ing of tijdelijke beveilig­ing. Tevens lev­eren we onder­houds­di­en­sten gere­la­teerd aan leeg­stand, zoals het gebruik­sklaar mak­en van vast­goed, het ver­wi­jderen van graf­fi­ti, ongedierte- of schim­melbe­stri­jd­ing of reparatiew­erkza­amhe­den als gevolg van van­dal­isme, weer­som­standighe­den of waterschade.

Over VPS

Waarde van onroerend goed behouden

We lev­eren effec­tieve oplossin­gen om de leeg­stand­kosten en –risico’s te min­i­malis­eren, te vol­doen aan verzek­er­ingsvoor­waar­den, de negatieve impact op de leefomgev­ing te beperken en de waarde van uw onroerend goed te behouden.

VPS Ned­er­land maakt onderdeel uit van de VPS Group: Europees mark­tlei­der op het gebied van beheer, onder­houd en beveilig­ing van leegstaand onroerend goed. VPS Group heeft haar hoofd­kan­toor in het Verenigd Koninkrijk, beheert meer dan 50.000 objecten en heeft ruim 900 medew­erk­ers in dienst.