Het Groot Ziekengasthuisterrein in ’s-Hertogenbosch

Opdracht­gev­er
Gasthuiskwarti­er (Hei­j­mans en AM Real Estate Devel­op­ment)

In beheer sinds
Juni 2011

Korte omschri­jv­ing
Het Groot Zieken­gasthuis­ter­rein is een voor­ma­lig zieken­huis­ter­rein met grote cul­tu­urhis­torische waarde. Er is een tijdelijke invulling met bewon­ers, onderne­mers, kun­ste­naars en een horecagele­gen­heid gere­aliseerd om zo de negatieve gevol­gen van leeg­stand (ver­loed­er­ing, kraak, inbraak, verniel­ing) te voorkomen, de bouwkundi­ge staat van de gebouwen te bescher­men, de rente- en beheerkosten af te dekken en een posi­tieve, leef­bare tijdelijke sit­u­atie te creëren in opmaat naar de herontwikkeling.
Heijmans Logo
AM Real Estate Development

Achter­grond

Het Groot Zieken­gasthuis­ter­rein (GZG-ter­rein) in het cen­trum van s-Her­to­gen­bosch heeft tot het voor­jaar van 2011 dienst gedaan als locatie voor het Jeroen Bosch Zieken­huis. Het ter­rein van ruim vijf hectare groot zal uitein­delijk een nieuwe bestem­ming kri­j­gen. Tot die tijd heeft de eige­naar het ontwikkel­ge­bied — met ingang van juni 2011 — tijdelijk in beheer gegeven aan VPS, om de peri­ode tussen het vrijkomen van het ter­rein en de daad­w­erke­lijk sloop-, ren­o­vatie- en nieuw­bouww­erkza­amhe­den te overbruggen.

Het Groot Ziekengasthuisterrein

Sit­u­ati­eschets

Het GZG-ter­rein wordt gezien als het groot­ste bin­nen­st­edelijke leeg­stand­be­heer project van Ned­er­land en ligt mid­den in het cen­trum van s-Her­to­gen­bosch. VPS heeft de opdracht gekre­gen om het ter­rein in de tussen­fase een tijdelijke invulling te geven die zorgt voor leef­baarheid en lev­endigheid in de omgev­ing en een goede aansluit­ing op het cen­trumge­bied. De con­crete wensen van de eigenaar:

  • Het creëren van een rep­re­sen­tatieve en lev­endi­ge invulling
  • Afdekken van de kosten & risico’s
  • Het mak­en van een verbind­ing met het centrumgebied
  • In stand houden van de mon­u­men­tale staat van de gebouwen op het terrein
Situatieschets

Het gebied is gele­gen nabij winkels en de Zuid-Willemsvaart, waar­door er dagelijks veel pub­liek voor­bij komt. Daar­naast is het voor­ma­lige zieken­huis al jaren een vertrouwd begrip voor de inwon­ers van de stad. Een vol­waardig afscheid van de oude func­tie van het gebied en het realis­eren van een nieuwe sit­u­atie met posi­tieve bijk­lank waren daarom tevens belan­grijke aspecten.

Onze oploss­ing

De pijlers van de nieuwe bestem­ming van het GZG-ter­rein zijn gericht op een mix van wonen, winke­len en cul­tu­ur. De tijdelijke invulling van de pan­den is in lijn gebracht met deze nieuwe bestem­ming. Het lev­endig mak­en van het ter­rein door het plaat­sen van bewon­ers en cre­atieve onderne­mers heeft ervoor gezorgd dat het ter­rein weer volop is gaan bloeien. Tevens is er door het aantrekken van bepaalde typen onderne­mers een basis gelegd voor een suc­cesvolle afzetmarkt voor toekom­stige huurders.

Een opper­vlak­te van 30.000 m2 is tijdelijk in gebruik genomen door zo’n 150 (vee­lal star­tende) onderne­mers en kun­ste­naars. De diver­siteit van ver­schil­lende beroeps­groepen maakt van het voor­ma­lig zieken­huis­ge­bied een cre­atieve en dynamis­che broed­plaats, wat een posi­tieve weer­slag heeft op de pop­u­lar­iteit van het ter­rein als ves­tig­ingslo­catie voor toekom­stige bewon­ers, bedri­jven of winkeliers.

De voor­ma­lige ver­pleeg­sters­flat op het ter­rein, de Zuster­flat, wordt bewoond door zo’n 80 zorgvuldig ges­e­lecteerde bewon­ers. De aan­wezigheid van deze mensen heeft een belan­grijk pre­ven­tieve werk­ing. Zij houden de omgev­ing in de gat­en en voorkomen zo de negatieve gevol­gen van leeg­stand, daar­naast huren de bewon­ers de ruimte op basis van de leeg­standwet, het­geen (beperk­te) huurinkom­sten genereert.

Naast het tijdelijk huisvesten van bewon­ers en bedri­jven, facili­teert VPS regel­matig pub­liek­sev­ents. Het gaat hier­bij om bijvoor­beeld the­ater­voorstellin­gen, galerieopenin­gen of ten­toon­stellin­gen. Deze even­e­menten zor­gen ervoor dat omwo­nen­den en de stad betrokken wor­den bij het gebied.

Ook ver­zorgt VPS de bescherming van het ter­rein tegen van­dal­isme en inbraak door mid­del van het plaat­sen van stal­en pan­e­len en cam­er­abe­wak­ing. Pan­den die niet in gebruik zijn wor­den afgedekt met ste­vig lucht­door­la­tend staal en tij­dens de avon­duren zorgt de gea­vanceerde beveilig­ing­storen Smart­Tow­er’ ervoor dat het ter­rein wordt bewaakt.

LEE­Gaward 2013

Het Gasthuiskwarti­er en VPS hebben in 2013 de LEE­Gaward gewon­nen voor de tijdelijke invulling van het GZG-ter­rein. Deze pri­js — een ini­ti­atief van Prop­er­tyNL en de Verenig­ing Leeg­stand­be­heerders Ned­er­land (VLBN) – is een erken­ning voor de meest cre­atieve en soci­aal ver­ant­wo­orde tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed.

Meer infor­matie: gasthuiskwarti​er​.nl