Geertruidentuin in Deventer

Opdracht­gev­er
Syn­chroon pro­jec­ton­twikke­laars

In beheer sinds
Novem­ber 2013

Korte omschri­jv­ing
De Geertru­iden­tu­in is een voor­ma­lig zieken­huis­ter­rein met mon­u­men­tale sta­tus. Er is een tijdelijke invulling met cre­atieve onderne­mers gere­aliseerd om zo de negatieve gevol­gen van leeg­stand (ver­loed­er­ing, kraak, inbraak, verniel­ing) te voorkomen, de bouwkundi­ge staat van de gebouwen te bescher­men, de rente- en beheerkosten af te dekken en een posi­tieve, leef­bare tijdelijke sit­u­atie te creëren in opmaat naar de herontwikkeling.
Synchroon

Achter­grond

De Geertru­iden­tu­in is gele­gen in een woon­wijk van Deven­ter en heeft tot 2008 dienst gedaan als zieken­huis. De wijk die ook wel de zieken­huis­bu­urt’ wordt genoemd, wordt gezien als een wel­varende wijk bin­nen Deven­ter. Het ter­rein van ruim 6 hectare groot zal uitein­delijk een nieuwe bestem­ming kri­j­gen, er wordt een gehele nieuw­bouwwijk gere­aliseerd. Tot die tijd heeft Syn­chroon het ontwikkel­ge­bied met ingang van novem­ber 2013 tijdelijk in beheer gegeven aan VPS, om de peri­ode tussen het vrijkomen van het ter­rein en de daad­w­erke­lijk sloop-, ren­o­vatie- en nieuw­bouww­erkza­amhe­den te overbruggen.

Achtergrond

Sit­u­ati­eschets

Nadat de Geertru­iden­tu­in in 2008 haar deuren heeft ges­loten, heeft het ter­rein een peri­ode leeg ges­taan. De voor­ma­lige eige­naar van het ter­rein, de gemeente Deven­ter, werd gecon­fron­teerd met de negatieve gevol­gen van de leeg­stand. Tevens klaag­den buurt­be­won­ers over het aanzicht en de leef­baarheid van de wijk als gevolg van de leeg­stand. De gemeente Deven­ter heeft in 2009 het ter­rein verkocht aan pro­jec­ton­twikke­laar Syn­chroon. Syn­chroon zal uitein­delijk het ter­rein een nieuwe bestem­ming geven, maar tot die tijd heeft VPS de Geertru­iden­tu­in in beheer gekre­gen. De richtli­j­nen voor dit beheer is dat VPS het ter­rein in de tussen­fase een tijdelijke invulling geeft die zorgt voor leef­baarheid en lev­endigheid in de omgev­ing. De gemeente Deven­ter heeft een gedeelte van het gebied mon­u­men­taal verk­laard en het behouden van de mon­u­men­tale staat van deze gebouwen was daar­naast een vereiste.

Onze oploss­ing

Het ter­rein is tijdelijk in gebruik genomen door onderne­mers en kun­ste­naars. Van muziek­ler­aren, een goudsmid en fotografen tot een meubel­stof­feerder­ij en een toneel­gezelschap. De diver­siteit van de ver­schil­lende beroeps­groepen maakt van het voor­ma­lige zieken­huis­ge­bied een cre­atieve en dynamis­che broed­plaats. Op dit moment zijn er zo’n 50 onderne­mers geves­tigd op het ter­rein. Het invullen met onderne­mers is nog in volle gang, steeds meer vleugels wor­den gebruik­sklaar gemaakt.

Het onder­houd van het ter­rein en de omgev­ing wordt ver­zorgd door een huis­meester. Tevens is er een samen­werk­ing aange­gaan met een buurt­be­heerder. Samen zor­gen zij ervoor dat het gebouw, het omliggende groen en de bin­nen­tu­in net­jes wor­den bijgehouden.

Meer infor­matie: geertru​iden​tu​in​.nl