FutureDome ǀ Koepelgevangenis in Breda

Opdracht­gev­er
Rijksvast­goedbedri­jf

In beheer sinds
Decem­ber 2016

Het con­cept
Het con­cept van VPS voor de tijdelijke exploitatie het ter­rein, omge­doopt tot Future­Dome, bestaat uit een mix van werken en welz­i­jn. Future­Dome staat voor een dynamis­che com­mu­ni­ty die een bij­drage lev­ert aan de toekomst van de stad vanu­it de pijlers Edu­catie, Cul­tu­ur & cre­ativiteit, Inno­vatie & duurza­amheid, Sport & spel, Zorg & welz­i­jn en Stad & leefomgev­ing. De 15 gebouwen op het ter­rein bieden ruimte aan huur­ders die vanu­it hun pro­fessie en passie werken aan deze toekom­st­gerichte thema’s.
FutureDome

In het kort

De tijdelijke invulling van de koe­pel­gevan­ge­nis in Bre­da is een ini­ti­atief van VPS Ned­er­land en het Rijksvast­goedbedri­jf, in samen­spraak met Gemeente Bre­da. Het ter­rein is omge­doopt tot Future­Dome en staat voor een dynamis­che com­mu­ni­ty die een bij­drage lev­ert aan de toekomst van de stad. De 15 gebouwen bieden ruimte aan huur­ders die vanu­it hun pro­fessie en passie werken aan thema’s van de toekomst. Een Rijksmon­u­ment met een rijk verleden op een prachtige locatie aan de rand van Bre­da, op 5 minuten afs­tand van het gezel­lige centrum.

Achter­grond

De koe­pel­gevan­ge­nis in Bre­da werd in de peri­ode 1882 — 1886 gebouwd door de archi­tect Johan Fred­erik Met­ze­laar, die eerder de vergelijk­bare koe­pel­gevan­ge­nis in Arn­hem ontwierp. Het gebouw werd ont­wor­pen vol­gens het panop­ticum-principe: vanu­it het mid­den van het cirkelvormige com­plex kon­den de bewak­ers de gedeti­neer­den con­stant in de gat­en houden. Tot en met 2014 deed de koe­pel­gevan­ge­nis dienst als pen­i­ten­ti­aire inricht­ing. Daar­na is het ter­rein deels in gebruik geweest door het COA voor de tijdelijke huisvest­ing van asiel­zoek­ers. Eind novem­ber 2016 zijn deze bewon­ers overge­plaatst. VPS is in decem­ber 2016 in opdracht van het Rijksvast­goedbedri­jf van start gegaan met het beheer en de exploitatie van de gebouwen op het ter­rein voor een peri­ode van twee jaar.

FutureDome

Een inspir­erende plek

Een groot gedeelte van de 15 gebouwen op het ter­rein is ver­hu­urd aan onderne­mers, zow­el star­tups als geves­tigde bedri­jven en prof­it als non-prof­it organ­isaties. Future­Dome biedt ruimte aan een diver­siteit aan beroeps­groepen, zoals kun­ste­naars, meubel­mak­ers, fotografen, coach­es, een long­board school, schri­jvers, alter­natieve genez­ers en psy­cholo­gen. Daar­naast zijn er vir­tu­al real­i­ty bedri­jven geves­tigd en vin­dt er onder lei­d­ing van de organ­isatie Real Life Gam­ing in de week­enden het lev­ensechte Prison Escape spel plaats. Ook voor niet-com­mer­ciële ini­ti­atieven is plek: lichte onder­houds- en schoon­maak­w­erkza­amhe­den wor­den weke­lijks uit­gevo­erd door ver­standelijk beperk­te leer­lin­gen van het Bre­da Col­lege. Voor even­e­menten op het ter­rein werken we samen met een even­e­mentenor­gan­isatie. Onder de noe­mer Future­Dome Events organ­iseert deze par­tij zake­lijke bijeenkom­sten, sem­i­nars, ten­toon­stellin­gen en rondlei­din­gen op het ter­rein. Al deze huur­ders mak­en van het voor­ma­lige gevan­genis­com­plex een inspir­erende, veilige en plezierige plek.

Meer infor­matie: Future​Dome​.nl