Brandbeveiliging Delftseplein in Rotterdam

Opdracht­gev­er
Gemeente Rot­ter­dam

Brand­beveilig­ing door VPS sinds
Decem­ber 2017
Brandbeveiliging Delftseplein in Rotterdam
Brandbeveiliging Delftseplein in Rotterdam

Achter­grond

Het kan­toor­pand aan het Delft­se­plein in Rot­ter­dam is in afwacht­ing van heron­twik­kel­ing en sinds okto­ber 2015 in beheer van VPS. VPS heeft hier tien­tallen cre­atieve star­tups geplaatst die van de locatie een inspir­erend onderne­mer­scen­trum gemaakt hebben. Ook het naast­gele­gen bedri­jfsverza­mel­ge­bouw Het Schieblock wordt beheerd en geëx­ploiteerd door VPS. De bestaande brand­meldin­stal­latie in het gebouw aan het Delft­se­plein was niet in orde. De brandweer voert een strik­te hand­hav­ing uit en zon­der het nemen van maa­trege­len op het gebied van brand­vei­ligheid, zou de locatie ges­loten moeten wor­den. Dat zou beteke­nen dat 42 onderne­mers de ruimtes zouden moeten ver­lat­en. Een onwenselijke sit­u­atie: deze bedri­jven hebben hier immers hun werk­plek ingericht en zor­gen voor lev­endigheid in en ron­dom het pand waar­door ver­loed­er­ing, kraak en van­dal­isme voorkomen wordt. Investeren in een kost­bare, per­ma­nente brand­meldin­stal­latie was voor de gemeente Rot­ter­dam echter ook geen optie, aangezien het gebouw in afwacht­ing is van herontwikkeling.

Brandbeveiliging Delftseplein in Rotterdam

Onze oploss­ing

Het brand­beveilig­ings- en evac­u­atiesys­teem VPS FireAl­ert heeft een uit­stek­ende oploss­ing gebo­den voor de brand­beveilig­ing­sprob­lematiek waar de gemeente mee te kam­p­en had. De algemene ruimtes van het pand aan het bestaan uit 4 etages, een begane grond en een kelder. Ver­spreid over deze ruimtes zijn 51 VPS FireAl­ert units gemon­teerd. Het basis­sta­tion bevin­dt zich op de begane grond. Bij elke blushaspel (3 per etage) is een druk­knop geplaatst die gekop­peld is aan een sirene en het basis­sta­tion. Op elke etage zijn 6 rook­melders geïn­stalleerd en ook in het trap­pen­huis op de boven­ste etage bevin­dt zich een rook­melder. Daar­naast is de nood­ver­licht­ing gere­pa­reerd. Het basis­sta­tion is aanges­loten op een meld­kamer. In het geval van een calamiteit wor­den alle aan­wezi­gen in het pand gewaarschuwd door sirenes. Con­tact­per­so­n­en van VPS en de gemeente wor­den door de meld­kamer op de hoogte gebracht en hulp­di­en­sten wor­den aangestuurd.