Beveiliging woonwijken Woonwenz

Opdracht­gev­er
Woon­wenz (voorheen: WST Ven­lo-Bler­ick)

Klant van VPS sinds
2003

Over Woon­wenz
Woon­wenz is een grote won­ing­cor­po­ratie in regio Ven­lo en heeft cir­ca 8.000 wonin­gen en 1.800 andere vast­goed­pro­jecten in eigen­dom en beheer.
Woonwenz

Onder­houds — en alarmdiensten

De onder­houds — en alar­m­di­en­sten van VPS zijn erop gericht om de waarde van pan­den te behouden en het vast­goed te bescher­men tegen ongewen­ste indringers. Na lang­durige leeg­stand of bijvoor­beeld indring­ing door van­dalen of krak­ers kan de waarde van een pand afne­men. Onze ser­vice is veelom­vat­tend en heeft betrekking op alle aspecten, die vereist (kun­nen) zijn bij het rep­re­sen­tatief en veilig houden van een pand. Het gaat daar­bij om bijvoor­beeld ontru­imin­gen, ongedier­tebe­stri­jd­ing, schim­melbe­stri­jd­ing, (klein) vast­goed onder­houd, groenon­der­houd en het plaat­sen van inno­vatieve alarm- en beveiligingssystemen.

Onderhouds - en alarmdiensten

Stal­en beveilig­ingspan­e­len en Smar­tA­larm Gold

VPS maak­te in 2003 ken­nis met Woon­wenz. De organ­isatie kampte op dat moment met een leeg­stand­sprob­leem in een woon­wijk in de regio. Een aan­tal wonin­gen en flats was volledig dicht­gezet met houten plat­en. Omdat deze plat­en onvol­doende bescherming boden tegen kop­erdieven heeft VPS deze houten plat­en ver­van­gen door stal­en (per­ma) beveilig­ingspan­e­len. Deze pan­e­len bieden een passende beveilig­ing­so­ploss­ing en zor­gen ervoor dat ongewen­ste bezoek­ers de pan­den niet kun­nen bin­nen­drin­gen. In 2010 heeft VPS de eerste alarm­sys­te­men geplaatst voor Woon­wenz. Een negen­tal leegstaande wonin­gen dat te koop stond, werd voorzien van het Smar­tA­larm Gold. Dit is een draad­loos alarm­sys­teem dat spe­ci­aal ont­wor­pen is voor de videobeveilig­ing en –bewak­ing van leegstaande locaties. De alarm­sys­te­men hebben de wonin­gen ruim een jaar beveiligd.

Stalen beveiligingspanelen en SmartAlarm Gold

Poly­car­bonaat beveiligingspanelen

Een ander project voor Woon­wenz vond plaats in een woon­wijk in Ven­lo- Noord. Deze wijk zou op den duur heron­twikkeld wor­den en daarom moest de fase tussen sloop en heron­twik­kel­ing over­brugd wor­den. In de eerste fase zijn 60 wonin­gen (aan de achterz­i­jde) beveiligd met stal­en beveilig­ingspan­e­len. In 2011 is dit project uit­ge­breid met het beveili­gen van nog 180 wonin­gen. Aan de voorz­i­jde van deze pan­den zijn poly­car­bonaat beveilig­ingspan­e­len beves­tigd en aan de achterz­i­jde stal­en per­ma beveilig­ingspan­e­len. Omdat een gedeelte van de wonin­gen in de wijk nog bewoond wer­den, was het van groot belang dat er geen ver­vallen, klaar voor de sloop’, straat­beeld ontstond. Poly­car­bonaat beveilig­ingspan­e­len zijn transparant en lijken op een gebruike­lijk raam’. Hier­door is deze beveilig­ingsmeth­ode uiter­mate geschikt als een rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing van een pand of een wijk belan­grijk is. Vlak voor de sloop zijn alle wonin­gen met stal­en per­ma pan­e­len dicht­gezet, omdat in deze fase het visuele aspect min­der rel­e­vant was.

Beveilig­ing en bewoning

Omdat het inzetten van poly­car­bonaat pan­e­len erg goed beviel bij Woon­wenz heeft VPS meerdere opdracht­en gekre­gen om flats in de omgev­ing van Ven­lo op deze manier te beveili­gen. Om de sociale con­t­role in een buurt te behouden is het soms van toegevoegde waarde om tijdelijke bewon­ers of onderne­mers te plaat­sen in leegstaande pan­den. Dit was ook het geval bij de flats in Ven­lo. Door het advies van VPS om in deze tussen­fase een com­bi­natie van bewon­ers en beveilig­ingssys­te­men in te zetten, is uitein­delijk de helft van 95 wonin­gen dicht­gezet met poly­car­bonaat beveilig­ingspan­e­len. Voor de overige helft heeft VPS rep­re­sen­tatieve bewon­ers gevon­den, die de wonin­gen op tijdelijke basis bewoond hebben. Zij hebben de buurt lev­endig gehouden en hield­en een oog­je in het zeil.

Ontru­im­ingsser­vice

Naast het dichtzetten en beveili­gen van vast­goed helpt VPS ook bij het ontru­imen van pan­den. Woon­wenz had te mak­en met een gekraakt pand in Ven­lo. VPS heeft gefa­cili­teerd in het uitzetten van deze krak­ers. Het pand is daar­na tijdelijk dicht­gezet, volledig ontru­imd en bezem­schoon opgeleverd aan Woon­wenz. Het pand was weer klaar voor de verkoop.