Beveiliging voormalig ziekenhuis in Zaandam

Opdracht­gev­er
Zaans Medisch Cen­trum

Beveiligd door VPS sinds
Voor­jaar 2017

In het kort
Het voor­ma­lige zieken­huis in Zaan­dam is in afwacht­ing van sloop­w­erkza­amhe­den. Om de negatieve gevol­gen van leeg­stand te beperken, heeft VPS beveilig­ings­maa­trege­len getrof­fen die het com­plex en de directe omgev­ing bescher­men tegen dief­stal, brand­sticht­ing en vandalisme. 
Beveiliging voormalig ziekenhuis in Zaandam
Beveiliging voormalig ziekenhuis in Zaandam

Sit­u­ati­eschets

In 2016 ver­huis­de het Zaans Medisch Cen­trum naar een nieuwe locatie. Het oude zieken­huis­com­plex (dat vlak naast het nieuwe zieken­huis ligt) staat leeg, in afwacht­ing van sloop­w­erkza­amhe­den. Gedurende een peri­ode van leeg­stand van enkele maan­den is het gebouw een trek­pleis­ter gewor­den voor kop­erdieven, dak­lozen en hangjon­geren. De ruiten zijn gemo­lesteerd, er is brand ges­ticht en er zijn waarde­volle mate­ri­alen gestolen. Het pand is hier­door in korte tijd ver­loed­erd en de toe­s­tand in en ron­dom het pand had­den een zeer negatieve impact op de directe omgev­ing. Om deze gevol­gen van leeg­stand tegen te gaan, heeft het Zaans Medisch Cen­trum in het voor­jaar van 2017 VPS ingeschakeld.

Beveiliging voormalig ziekenhuis in Zaandam

Onze oploss­ing

Na een analyse van de locatie en het in kaart bren­gen van de aan­wezige risico’s heeft VPS direct externe beveilig­ingssys­te­men aange­bracht. Hier­voor is gebruik gemaakt van drie JCB Smart Tow­ers: inno­vatieve beveilig­ing­storens met van­dal­is­mebestendi­ge draai- en kan­tel­bare camera’s. Deze camera’s beschikken over met infra­rood belicht­ingsmo­gelijkhe­den, beweg­ings­de­tec­toren, een dig­i­tale recorder en een omroep­sys­teem. De torens zor­gen voor effec­tieve locatiebeveilig­ing en bieden vele voordel­ing ten opzichte van fysieke bewak­ing: een JCB Smart Tow­er reg­istreert in het donker, kijkt in meerdere richtin­gen tegelijk, bli­jft 100% alert gedurende de nacht en is ongevoelig voor omkop­ing, dwang of bedreiging.

In het com­plex zijn draad­loze alarm­sys­te­men geplaatst en is VPS FireAl­ert geïn­stalleerd: een mobiel sys­teem dat voorzi­et in tijdelijke brand­beveilig­ing. VPS FireAl­ert bestaat uit ver­schil­lende units, zoals een basisunit, hand­melders, rook- en hit­temelders en kop­pelu­nits. Het brand­beveilig­ingssys­teem biedt com­plete dekking van de locatie. De brand­beveilig­ing­sunits beschikken over een bat­ter­ij met een lev­ens­du­ur van 3 jaar, waar­door aansluit­ing op een elek­triciteit­snetwerk niet nodig is. VPS FireAl­ert is daarmee een ideaal sys­teem voor de tijdelijke brand­beveilig­ing van leegstaand vastgoed.

Beveiliging voormalig ziekenhuis in Zaandam

De (brand-)beveiligingsproducten van VPS zijn spec­i­fiek gericht op het snel en effec­tief beveili­gen van leegstaand vast­goed, heron­twikkel­ge­bieden en bouwter­reinen. Wij zor­gen ervoor dat de locatie bin­nen 48 uur na aan­vraag is voorzien van een passende beveiligingsoplossing.