Schimmelpreventie en -verwijdering

Schim­mel­pre­ven­tie en –ver­wi­jder­ing voor uw vastgoed

Als eige­naar van leegstaand vast­goed wilt u voorkomen dat schim­mel en vocht uw pand aan­tas­ten. Onze deskundi­ge aan­pak bij schim­mel­pre­ven­tie en -ver­wi­jder­ing beschermt zow­el de waarde van uw pand als de gezond­heid van toekom­stige gebruik­ers. VPS Ned­er­land ver­wi­jdert schim­mel veilig en helpt voorkomen dat het terugkomt.

Schimmelpreventie en -verwijdering

De afwezigheid van ver­warm­ing en ven­ti­latie in leegstaande pan­den ver­g­root het risi­co op het ontstaan van schim­mel, met name in de herf­st en win­ter. Om gebruik­ers te bescher­men dient u er als pan­deige­naar of ver­hu­ur­der voor te zor­gen dat het pand vocht- en schim­melvrij is. VPS zorgt voor een snelle en effec­tieve dien­stver­len­ing. Een leegstaand pand dat u in de toekomst wilt ver­huren of verkopen schim­melvrij mak­en of houden? De pro­fes­sionele ser­vice van VPS ver­wi­jdert schim­mel en werkt daar­naast pre­ven­tief: het voorkomt dat de schim­mel terugkomt. Onze ser­vice voor schim­mel­pre­ven­tie en schim­mel ver­wi­jder­ing beschermt daarmee zow­el de waarde van uw pand als de gezond­heid van de (toekom­stige) gebruikers.

De belan­grijk­ste oorza­k­en van schim­mel in een leegstaand pand:

  • Lekk­ages van ramen, dak­en, regen­pijpen, goten, intern lood­gi­eter­swerk en overstroming
  • Vocht dat door muren heendringt
  • Optrekkend vocht – meestal veroorza­akt door het ont­breken van vochtwerende lagen of een defect hierin
  • Nat­te of vochtige kelders en kruipruimtes

De gevol­gen van schim­mel in panden:

  • Ver­slech­ter­ing van de gezond­heid van de gebruik­er van het pand
  • Gere­duceerde waarde van het pand
  • Juridis­che stap­pen door een zit­tende gebruiker
  • Aange­taste struc­tu­ur van het gebouw
  • Negatieve invloed op de ver­hu­ur- en verkoop­baarheid van het pand

VPS ver­wi­jdert schim­mel in uw leegstaande pand en ver­zorgt des­gewenst schim­mel­pre­ven­tie. Na het eerste con­sult door ons team behan­de­len wij het prob­leem snel, pro­fes­sioneel en ade­quaat. We onderne­men boven­di­en pre­ven­tieve acties om toekom­stige schim­mel­groei te voorkomen. Daarmee bieden we u de zek­er­heid dat het prob­leem met schim­mel zow­el nu als voor de toekomst is opgelost.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager