Inspectieservice

Een­ma­lige of peri­odieke con­t­role van uw vastgoed

Leegstaand vast­goed en (bouw-)terreinen lopen een hoog risi­co snel te ver­loed­eren. Met onze inspec­tieser­vice zor­gen wij ervoor dat uw locatie een­ma­lig of peri­odiek gecon­troleerd wordt. Onze vast­goedin­specteurs kijken de alge­hele staat van het pand of het (bouw-)terrein na. Onze dien­stver­len­ing bestaat daar­naast uit het noteren van meter­standen, het op vorstvrij zetten van radi­a­toren, het con­trol­eren van Cv-instal­laties en bek­ijken of er bijvoor­beeld vernielin­gen hebben plaatsgevonden.

Onze bevin­din­gen noteren wij in ons dig­i­tale vast­goedin­spec­tiesys­teem. Deze infor­matie is via ons klanten­por­taal alti­jd voor u toe­ganke­lijk en inzichtelijk. Werkza­amhe­den aan of ron­dom de locatie die naar aan­lei­d­ing van een inspec­tieronde uit­gevo­erd dienen te wor­den, kunt u door ons of een door u aangewezen par­tij uit lat­en voeren. 

Door het lat­en uitvo­eren van inspec­ties zorgt u ervoor dat de locatie haar waarde behoudt. Door tijdi­ge sig­na­ler­ing van schade wor­den calamiteit­en voorkomen. Inspec­ties en regel­matig onder­houd dra­gen bij aan de rep­re­sen­ta­tiviteit van een object of ter­rein en bevorderen de verkoop- of verhuurbaarheid.

Inspectieservice

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager