VPS verkrijgt Kiwa certificaat

De afgelopen maan­den is ons team Ter­rein­beveilig­ing druk bezig geweest met voor­berei­din­gen voor het verkri­j­gen van een Kiwa cer­ti­fi­caat. Kiwa is een inter­na­tion­aal oper­erend kwalitei tszorgbedri­jf dat zich bezighoudt met het ver­beteren van processen, pro­ducten, medew­erk­ers en organ­isaties. Een Kiwa cer­ti­fi­caat is een kwaliteitsverk­lar­ing voor onder andere beveilig­ing­spro­ducten en –processen.

De cer­ti­fi­cer­ingsin­stantie heeft de laat­ste maan­den gecheckt hoe onze beveilig­ingssys­te­men werken. Er is tevens gecon­troleerd in hoev­erre onze processen op het gebied van (bouw)terreinbeveiliging in orde zijn en er zijn prak­tijk­toet­sen uitgevoerd.

We hebben de tests suc­cesvol doorstaan en het Kiwa cer­ti­fi­caat van­daag offi­ciëel behaald!

Wilt u meer weten over onze dien­stver­len­ing op het gebied van (terrein)beveiliging of over onze Kiwa cer­ti­fi­cer­ing? Neemt u dan con­tact op met Jan-Willem Tel­le­gen, Busi­ness Unit Manager.

Kiwa certificaat vandaag officiëel behaald