VPS lanceert innovatieve bluetooth sleutelkluis VPS SmartLockbox

De beveilig­ingstak van leeg­stand­be­heerder- en beveiliger VPS Ned­er­land lanceert de VPS Smart­Lock­box. Deze inno­vatieve blue­tooth sleutelk­luis wordt aan de buiten­z­i­jde van een vast­goe­dob­ject geplaatst en maakt het mogelijk om mid­dels een app een­voudig, beheers­baar en kosten­ef­fi­ciënt toe­gangs­man­age­ment te voeren.

Kostenbe­spar­ing

Het gebruik van de VPS Smart­Lock­box zorgt voor een aanzien­lijke kostenbe­spar­ing voor vast­goed­man­agers en –eigenaren. Met inter­net­toe­gang is het mogelijk om via een app hon­der­den VPS Smart­Lock­box units over­al ter wereld te beheren en legi­t­ieme bezoek­ers op afs­tand toe­gang te verlenen.

Toe­gangs­man­age­ment op afstand

Jeroen van der Poel, Man­ag­ing Direc­tor VPS, over de VPS Smart­Lock­box: Effec­tief toe­gangs­man­age­ment is essen­tieel als het gaat om het beheer van leegstaand vast­goed. De VPS Smart­Lock­box zorgt voor een effi­ciënte gang van zak­en ron­dom een pand: de juiste mensen kun­nen het o bject betre­den zon­der gedoe met sleu­tels of veelvuldige pandbezoeken.”

Toegangsmanagement op afstand

GEO-Fenc­ing

De VPS Smart­Lock­Box maakt gebruik van GEO-Fenc­ing. Dit betekent dat de gebruik­er zich bin­nen 60 meter van de box dient te bevin­den. Als de gebruik­er verder gaat dan deze afs­tand, wordt een waarschuwing gegenereerd. GEO-Fenc­ing maakt het tevens mogelijk om te weten of een gebruik­er zich in de buurt van een VPS Smart­Lock­box bevin­dt. Ook reg­istreert het sys­teem hoe lang de gebruik­er aan­wezig is. Deze infor­matie is waarde­vol als het gaat om bijvoor­beeld werken met aan­nemers die de peri­ode dat zij op locatie zijn in reken­ing brengen. 

Voor nadere infor­matie over of foto­ma­te­ri­aal van de VPS Smart­Lock­box kunt u con­tact opne­men met: 

VPS Ned­er­land
Tes­sa van Leeuwen (mar­ket­ing & com­mu­ni­catie)
E: communicatie@​vps-​nl.​com | T: 088 018 38 00 | M : 06 520 286 86