Veel animo voor wonen in klaslokaal Cuijk

Bron: Gelder​lan​der​.nl

Er is veel belang­stelling om tijdelijk te wonen en te werken in een van de vier leegstaande school­ge­bouwen in Cuijk. De meeste van de beschik­bare klaslokalen zijn al omge­bouwd tot tijdelijke won­ing of werkruimte, denk aan een ate­lier voor kun­ste­naars. Met deze invulling wil de gemeente Cuijk als eige­naar van de gebouwen van­dal­isme en ver­loed­er­ing voorkomen. 

Het gaat om twee locaties van het Mer­let­col­lege, het oude roc-gebouw aan de Jan van Cuijk­straat waar laatst basiss­chool De Zeven­sprong zat en het voor­ma­lige school­ge­bouw van basiss­chool de Harlekijn.

Wonin­gen

De scholen hebben vorig jaar alle­maal hun intrek genomen in een gloed­nieuw gebouw elders in Cuijk. Op de plekken van de oude school­lo­caties wor­den, vroeg of laat is de plan­ning bij de gemeente Cuijk, wonin­gen gebouwd. De tien beschik­bare woo­nunits op de oude hoofd­lo­catie van de mid­del­bare school aan de Grotes­traat wor­den alle­maal al bewoond. Zow­el het oude roc als de Mer­let­lo­caties wor­den ver­hu­urd door leeg­stand­be­heerder VPS Nederland. 

Woord­vo­erder Tes­sa van Leeuwen: We geven in Cuijk ruimtes van zo’n 50 vierkante meter in bruik­leen tegen een kleine ver­goed­ing van 250 euro per maand. Dat is iets anders dan ver­huren. De opzegter­mi­jn is bijvoor­beeld maar vier weken.’’ Dat dergelijke ruimtes vaak snel inge­vuld zijn, komt niet als een ver­rass­ing, aldus Van Leeuwen. Dat beeld zien we over­al wel. Geeft ook aan dat er behoefte is aan een betaal­bare woon­plek. Vaak zie je hier jonge mensen, stu­den­ten vee­lal op afkomen. Maar ook jonge stellen voor wie een huis kopen nog te duur is. Ook voor geschei­den mensen kan dit tijdelijk een uitkomst zijn.’’

Papa

De 46-jarige muziekpro­duc­er Hen­ny Vas is een van de nieuwe bewon­ers van het oude Mer­let­col­lege aan de Grotes­traat. Hij woont’ nu in wat tot de herf­st­vakantie de leer­lin­ge­nad­min­is­tratie was. Hij kent als oud­er de school van de tien minuten-gesprekken. Lees het volledi­ge artikel op Gelder​lan​der​.nl »

Henny Vas