Ik zoek ruimte

Tijdelijke woon- of werkruimte vinden

Wij zijn VPS. Wil jij tijdelijke woon- of werkruimte vin­den? Dan leren we je graag ken­nen. Wij beheren leegstaande gebouwen in heel Ned­er­land. Van bedri­jf­shallen tot kan­toor­pan­den, van wonin­gen tot boerder­i­jen, van gevan­genis­sen tot zieken­huizen en van kerken tot kaste­len. Wij bieden flex­i­bele onderne­mers, kun­ste­naars en bewon­ers zoals jij de mogelijkheid deze ruimtes tijdelijk te gebruiken tegen min­i­male kosten. Door leegstaande pan­den in gebruik te geven als betaal­bare ate­lier-, woon- of kan­toor­ruimte zor­gen we ervoor dat de ruimte en de omgev­ing rep­re­sen­tatief en leef­baar bli­jven, voorkomen we de negatieve gevol­gen van leeg­stand en bieden we jou een unieke en betaal­bare plek om te wonen of werken.

Ik zoek ruimte

Flex­i­bele instelling voor tijdelijke woon- of werkruimte

Om gebruik te mak­en van ruimte via VPS is het van belang dat je flex­i­bel bent. Je beseft dat je tijdelijk op het pand van iemand anders past en gaat zorgvuldig met deze ruimte om. Huis­dieren zijn niet toeges­taan in onze pan­den. Je bent je ervan bewust dat je de werk- of woon­ruimte tijdelijk gebruikt en dat we vooraf meestal niet kun­nen aangeven voor hoe lang een pand beschik­baar is.

Ik zoek ruimte

Aan­melden voor tijdelijke woon- of werkruimte

Past dit bij jou én ben je 18 jaar of oud­er? Bek­ijk dan onze beschik­bare ruimtes en vul een online inter­esse­for­muli­er in. Op het moment dat we een geschik­te ruimte voor je hebben, of op korte ter­mi­jn verwacht­en te hebben, nodi­gen we je uit voor een intakege­sprek en een bezichtig­ing. Tij­dens het intakege­sprek geven we je infor­matie over de beschik­bare ruimte en onze werk­wi­jze. Als je de ruimte accepteert, teke­nen we een bruik­leen­overeenkomst met een wed­erz­i­jdse opzegter­mi­jn van 14 of 28 dagen (in het geval van woon­ruimte is dit alti­jd 28 dagen) of een tijdelijke huurovereenkomst. In de meeste gevallen kun je de ruimte daar­na direct betrekken. Op het moment dat je de overeenkomst accepteert, dien je € 25,- inschri­jfkosten en € 85,- admin­is­tratiekosten te betal­en. In veel gevallen vra­gen we ook een waar­borg­som. De maan­delijkse kosten ver­schillen per ruimte en zijn con­form de richtli­j­nen van het Keurmerk Leeg­stand­be­heer. Tijdelijke woon- of werkruimte vin­den: we mak­en het je graag gemakkelijk.

Ik zoek ruimte