Bruikleen of tijdelijke huur?

Bruik­leen of tijdelijke huur?

Afhanke­lijk van uw doel­stellin­gen, de te verwacht­en peri­ode van leeg­stand en de aard van het vast­goed bek­ijken we samen met u welke vorm van leeg­stand­be­heer passend is. U kunt daar­bij denken aan een bruik­leen­con­struc­tie of tijdelijke ver­hu­ur, of een com­bi­natie hier­van. De wet maakt onder­scheid tussen ver­hu­ur en bruik­leen. Bij bei­de vor­men wordt een pand aan der­den in gebruik gegeven. Bij bruik­leen gebeurt dat om niet’, bij ver­hu­ur wordt gevraagd om een tegen­presta­tie. De con­tractvor­men voor bruik­leen en tijdelijke ver­hu­ur die wij hanteren zijn juridisch getoetst en staan ten dien­ste van uw plannen.

Contractvormen

Leeg­stand­be­heer door mid­del van bruikleen

Een bruik­leen­overeenkomst is een flex­i­bele con­tractvorm, waar­bij de gebruik­er geen huur­der maar bruik­len­er van de ruimte is. Voor het in bruik­leen geven van leegstaand vast­goed (dit kun­nen zow­el woon- als werkruimtes zijn) zijn geen ver­gun­nin­gen vereist. De overeenkom­sten wor­den afges­loten voor onbepaalde duur, met een korte wed­erz­i­jdse opzegter­mi­jn (14 of 28 dagen). Deze con­tractvorm biedt de max­i­male flexibiliteit.

Tijdelijke ver­hu­ur op basis van de Leegstandwet

De Leeg­standwet maakt het mogelijk om bepaalde cat­e­gorieën wonin­gen tijdelijk te ver­huren, waar­bij een aan­tal huurbescher­mings­bepalin­gen niet van toepass­ing zijn. Daar­voor is een ver­gun­ning nodig van de gemeente waarin de woon­ruimte zich bevin­dt. In het geval van tijdelijke ver­hu­ur op basis van de Leeg­standwet behoudt u huurop­breng­sten, maar bent u beperkt in uw flex­i­biliteit. Er is sprake van een min­i­male ver­hu­urpe­ri­ode van 6 maan­den en een opzegter­mi­jn van 3 maan­den. Het is tevens mogelijk om in de eerste fase van een tra­ject tijdelijke huurovereenkom­sten op basis van de Leeg­standwet met bewon­ers af te sluiten, en in de laat­ste peri­ode een bruik­leen­con­struc­tie met nieuwe bewon­ers aan te gaan. Zo behoudt u zo lang mogelijk huurop­breng­sten, ter­wi­jl flex­i­biliteit gewaar­borgd is.

Tijdelijke ver­hu­ur aan onderne­mers en kunstenaars

Als de aard van het vast­goed en de duur van de leeg­stand zich ervoor lenen is het op som­mige locaties mogelijk om een mul­ti-ten­ant con­cept te creëren. De ruimtes wor­den dan op tijdelijke basis ver­hu­urd aan (vaak star­tende) onderne­mers of kun­ste­naars. Het voordeel van deze con­tractvorm is dat het huurop­breng­sten oplev­ert. U bent wel beperk­ter in uw flex­i­biliteit dan in het geval van een bruik­leen­con­struc­tie. Fort Isabel­la in Vught, het Schieblock in Rot­ter­dam, het Groot Zieken­gasthuis­ter­rein in s-Her­to­gen­bosch en Future­Dome in Bre­da (de voor­ma­lige Koe­pel­gevan­ge­nis) zijn voor­beelden van mul­ti-ten­ant projecten.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Luca Corazza
Luca Corazza
Manager Sales
Debbie Baak
Debbie Baak
Head of Key Accounts
Floris Komor
Floris Komor
Sales Manager