Regiokantoor Utrecht

Telefoonnummer
088 018 38 50
E-mailadres
utrecht@vps-nl.com
Adres
Lange Hagelstraat 30, 3531 BK Utrecht, Netherlands

Antikraak

Antikraak is een effec­tieve oploss­ing om uw leegstaande pand een nieuwe, tijdelijke bestem­ming te geven. Het grote voordeel van antikraak is dat de tijdelijke gebruik­ers een oog­je in het zeil houden en het pand rep­re­sen­tatief houden. Door tijdelijke bewon­ing of tijdelijk gebruik door onderne­mers of kun­ste­naars behoudt uw pand zijn waarde en wor­den inbrek­ers en van­dalen afgeschrikt. Meer weten? Lees hier alles over de mogelijkhe­den op het gebied van antikraak.

Kantoor Utrecht

Bouw­plaats­beveilig­ing

Met de beveilig­ing­so­plossin­gen van VPS zorgt u voor een effec­tieve manier om uw bouw­plaats of braak­liggende ter­rein te bescher­men tegen inbrek­ers, van­dalen en krak­ers. Wij kun­nen bijvoor­beeld een mobiele beveilig­ing­storen plaat­sen of een van onze inno­vatieve beveilig­ingssys­te­men installeren. Lees er alles over op de pag­i­na Bouw­plaats­beveilig­ing.

Leeg­stand­be­heer

Leegstaande pan­den kun­nen gedurende de peri­ode van leeg­stand in waarde ver­min­deren. Dit kan komen door ver­loed­er­ing, inbraak, molest of kraak. Met leeg­stand­be­heer van VPS gaat u onn­odi­ge kosten tegen. Door mid­del van antikraak geven wij uw leegstaande vast­goed een nieuwe, tijdelijk bestem­ming waar­door uw pand zijn rep­re­sen­ta­tiviteit en waarde behoudt.

Object­beveilig­ing

U wilt uw leegstaande pand zo goed mogelijk beveili­gen om schade door molest of inbraak te voorkomen. Met onder andere stal­en en poly­car­bonaat beveilig­ingspan­e­len zorgt VPS ervoor dat ongen­ode gas­ten het pand niet kun­nen betre­den via ramen, deuren en andere openin­gen zoals brieven­bussen. Lees meer over deze en andere beveilig­ingsmo­gelijkhe­den op de pag­i­na Object­beveilig­ing.

Onder­houd

Met onze onder­houds­di­en­sten zor­gen wij ervoor dat uw leegstaande pand goed onder­houden wordt. Zo bieden wij bijvoor­beeld groenon­der­houd, reparatiew­erkza­amhe­den en schoon­maak­di­en­sten aan waarmee we snel en kosten­ef­fi­ciënt uw leegstaande pand verkoop- en ver­hu­urk­laar kun­nen mak­en. Op de pag­i­na Onder­houd vin­dt u hierover meer informatie.