Regiokantoor 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
088 018 38 70
E-mailadres
denbosch@vps-nl.com
Adres
Groot Ziekengasthuisterrein Burg. Loeffplein 70d | 5211 RX 's-Hertogenbosch

Antikraak

Heeft u een leegstaand pand en wacht u op verkoop, ver­hu­ur, sloop of ver­bouwing? Antikraak is een effec­tieve oploss­ing om uw leegstaande pand een nieuwe, tijdelijke bestem­ming te geven en deze te bescher­men tegen de negatieve gevol­gen van leeg­stand. Het grote voordeel van antikraak is dat de tijdelijke gebruik­ers, zoals stu­den­ten of won­ing­zoek­enden, een oog­je in het zeil houden en voorkomen dat het pad ver­loed­ert. Wij rege­len alles voor u op het gebied van antikraak en kun­nen het pand bin­nen 28 dagen weer volledig leeg en opgeruimd aan u opleveren. 

Kantoor Den Bosch

Bouw­plaats­beveilig­ing

VPS beveiligt uw bouw­plaats of braak­liggend ter­rein en voorkomt dat deze het doel­wit wor­den van van­dalen en inbrek­ers. Wij bieden ver­schil­lende oplossin­gen op het gebied van bouw­plaats­beveilig­ing, zoals de JCB Smart Tow­er. Dit is een mobiele videobeveilig­ing­storen waarmee u het ter­rein in de gat­en kunt houden. Ook is er de mogelijkheid om een draad­loos alarm­sys­teem te lat­en installeren, zoals het Smar­tA­larm+.

Leeg­stand­be­heer

VPS biedt ver­schil­lende tijdelijke oplossin­gen voor leegstaande pan­den. Zo voorkomen we dat een pand waarde ver­li­est door ver­loed­er­ing, inbraak, lekk­age of kraak. We lat­en het pand bijvoor­beeld bewo­nen door tijdelijke gebruik­ers die het pand op basis van antikraak als woon- of werkruimte gebruiken. Zij bescher­men het pand en onder­houden deze, waar­door het zijn rep­re­sen­ta­tiviteit behoudt. Meer infor­matie vin­dt u op de pag­i­na leeg­stand­be­heer.

Object­beveilig­ing

We bieden ver­schil­lende beveilig­ing­so­plossin­gen waarmee we uw leegstaande pand bescher­men tegen onder andere dief­stal, van­dal­isme en brand­sticht­ing. Dit doen we bijvoor­beeld door het plaat­sen van stal­en beveilig­ings­deuren en -pan­e­len die indringers buiten­houden. Kijk voor al onze beveilig­ingsmeth­o­d­en op de pag­i­na object­beveilig­ing.

Onder­houd

Leegstaande pan­den zijn vaak het doel­wit van van­dal­isme, brand­sticht­ing en krak­ers. Ook andere zak­en, zoals lekk­age, kun­nen veel schade veroorza­k­en aan een leegstaand pand. Hier­door wordt het moeil­ijk­er te verkopen of ver­huren. VPS helpt u voorkomen dat uw pand ver­loed­ert en biedt onder­houds­di­en­sten voor pan­den in iedere fase van leeg­stand. Wij werken met een pro­fes­sioneel onder­houd­steam dat onder andere gespe­cialiseerd is in groenon­der­houd, lood­gi­eter­swerk, glas­reparatie en sloten­reparatie. U kunt ook bij ons terecht voor de ontru­im­ing en schoon­maak van leegstaande panden.