Regiokantoor Deventer

Telefoonnummer
088 018 38 80
E-mailadres
deventer@vps-nl.com
Adres
Zutphenseweg 4a, 7418 AJ Deventer, Netherlands

Antikraak

Heeft u een leegstaand pand dat in afwacht­ing is van sloop, verkoop, ver­hu­ur of ver­bouwing? Wij zijn u graag van dienst om de negatieve gevol­gen van leeg­stand te min­i­malis­eren. Door won­ing­zoek­enden, onderne­mers en kun­ste­naars tijdelijke woon- en werkruimte aan te bieden, verkleinen we de leegstandsrisico’s en behoudt het pand zijn rep­re­sen­ta­tiviteit. Antikraak heeft een tijdelijk karak­ter: wij lev­eren uw pand bin­nen 28 dagen weer leeg en opgeruimd aan u op. Het huidi­ge aan­bod antikraakruimtes vin­dt u op de pag­i­na Antikraak aan­bod. De pag­i­na Antikraak biedt u meer achter­grond­in­for­matie over onze dienstverlening.

Kantoor Deventer

Bouw­plaats­beveilig­ing

Bouw­plaat­sen en andere ter­reinen zijn vaak doel­wit van van­dalen en inbrek­ers. Deze ongewen­ste bezoek­ers kun­nen schade toe­bren­gen aan uw eigen­dom­men, wat u tijd, geld en frus­tratie kost. Boven­di­en kan uw project ver­trag­ing oplopen, waar­door u dead­lines niet haalt. Met de beveilig­ings­maa­trege­len van VPS voorzi­et u uw ter­rein van inno­vatieve en kosten­ef­fi­ciënte oplossin­gen. Lees meer over bouw­plaats­beveilig­ing of bek­ijk direct onze beveiligingsoplossingen:

Leeg­stand­be­heer

Met leeg­stand­be­heer bieden wij een tijdelijke oploss­ing voor het behoud van de waarde van uw leegstaande vast­goed. De tijdelijke gebruik­ers – die op basis van antikraak het pand als woon- of werkruimte gebruiken — weren inbrek­ers en van­dalen. Boven­di­en onder­houden ze het pand, waar­door het zijn rep­re­sen­ta­tiviteit behoudt. Meer infor­matie vin­dt u op de pag­i­na Leeg­stand­be­heer.

Object­beveilig­ing

VPS beschermt uw leegstaande object door mid­del van beveilig­ing­so­plossin­gen. Door het plaat­sen van stal­en of poly­car­bonaat beveilig­ingspan­e­len wordt dief­stal voorkomen en kun­nen ramen en deuren niet vernield wor­den. Het is ook mogelijk om een stal­en beveilig­ings­deur te plaat­sen: deze houdt inbrek­ers buiten, ter­wi­jl bevoegde per­so­n­en nog steeds naar bin­nen kun­nen. Kijk voor deze en meer beveilig­ing­so­plossin­gen op de pag­i­na Object­beveilig­ing.

Onder­houd

Voorkom dat uw leegstaande pand ver­loed­ert en schakel de hulp van VPS in voor onder­houd in iedere fase van leeg­stand. Wij werken met een pro­fes­sioneel onder­houd­steam dat gespe­cialiseerd is in:

  • Groenon­der­houd
  • Lood­gi­eter­swerk
  • Glas­reparatie
  • Sloten­reparatie
  • Schoon­maak
  • Ontru­im­ing