Regiokantoor Den Haag

Telefoonnummer
088 018 38 60
E-mailadres
denhaag@vps-nl.com
Adres
Dr. Kuyperstraat 9, 2514 BA Den Haag

Antikraak

Een kosten­ef­fi­ciënte oploss­ing voor uw leegstaand vast­goed is antikraak. Deze vorm van tijdelijke inge­bruik­name brengt diverse voorde­len met zich mee. Zo wordt het pand onder­houden door de tijdelijke bewon­ers of mensen die er hun werkruimte ves­ti­gen. Boven­di­en geldt er een sociale con­t­role, waar­door de kans op inbraak afneemt. Lees meer over de voorde­len van Antikraak, zoals het behoud van de rep­re­sen­ta­tiviteit van het pand.

Kantor Den Haag

Bouw­plaats­beveilig­ing

Uw leegstaande ter­rein of bouw­plaats beveili­gen bij VPS biedt u vele voorde­len. Schrik bijvoor­beeld inbrek­ers, van­dalen en krak­ers af met de instal­latie van het Smar­tA­larm+ beveilig­ingssys­teem of de instal­latie van een mobiele videobeveilig­ing­storen, de JCB Alert Tow­er of de JCB Smart Tow­er. Met de juiste bouw­plaats­beveilig­ing bespaart u veel kosten en frus­tratie en loopt uw project geen ver­trag­ing op. Op de pag­i­na Bouw­plaats­beveilig­ing en ter­rein­beveilig­ing leest u meer over de inno­vatieve beveilig­ing­so­plossin­gen van VPS.

Leeg­stand­be­heer

VPS is gespe­cialiseerd in het beheren van leegstaand vast­goed. Wij houden uw pand rep­re­sen­tatief door er op tijdelijke basis won­ing­zoek­enden of onderne­mers in te lat­en ves­ti­gen. Met flex­i­bele con­tracten is het pand alti­jd snel weer leeg en bezem­schoon, mocht u er een nieuwe bestem­ming voor hebben gevon­den. In de tussen­ti­jd houden de tijdelijke gebruik­ers het pand net­jes en wor­den inbrek­ers en van­dalen afgeschrikt door­dat het pand in gebruik is. Meer weten over onze mogelijkhe­den op het gebied van leeg­stand­be­heer? Lees er alles over op de pag­i­na Leeg­stand­be­heer.

Object­beveilig­ing

Een leegstaand pand wordt vaak beklad met graf­fi­ti. Ook komt het regel­matig voor dat er ruiten inge­gooid wor­den of dat er brand wordt ges­ticht: enorme kosten­posten die u graag wilt voorkomen. VPS biedt diverse dien­sten en pro­ducten om uw vast­goe­dob­ject opti­maal te beveili­gen. Zo kun­nen wij stal­en of poly­car­bonaat beveilig­ingspan­e­len aan­bren­gen of robu­uste beveilig­ings­deuren plaat­sen. Meer weten? Lees alles over deze kosten­ef­fi­ciënte manier van object­beveilig­ing.

Onder­houd

VPS heeft een breed inzetbaar onder­houd­steam om uw leegstaande pand(en) klaar te mak­en voor ver­hu­ur of verkoop. Onze dien­stver­len­ing onder­houdt bijvoor­beeld het groen ron­dom uw pand, plaatst nieuw glas, repa­reert sloten en lost prob­le­men op het gebied van lekk­ages of schim­mel op. Meer infor­matie vin­dt u op de pag­i­na Onder­houd.