Regiokantoor Amsterdam

Telefoonnummer
088 018 38 30
E-mailadres
amsterdam@vps-nl.com
Adres
Surinameplein 27, 1058 GL Amsterdam, Netherlands

Antikraak

Antikraak is een tijdelijke oploss­ing om de negatieve gevol­gen van leeg­stand te voorkomen. In de peri­ode dat het pand in afwacht­ing is van bijvoor­beeld verkoop, ver­hu­ur, sloop of ren­o­vatie, kan de waarde van het pand ver­min­deren door ver­val, van­dal­isme of kraak. VPS zorgt voor tijdelijk gebruik in uw pand. De ruimtes wor­den tijdelijk in gebruik genomen door bewon­ers (vee­lal stu­den­ten of starters), onderne­mers of kun­ste­naars. Deze doel­groepen mak­en vaak graag gebruik van een tijdelijke won­ing, een tijdelijk kan­toor of werk­plaats tegen min­i­male kosten. Tij­dens de antikraakpe­ri­ode wordt het gebouw net­jes gehouden door de tijdelijke gebruik­ers, waar­door het zijn rep­re­sen­ta­tiviteit behoudt. Meer weten? Lees er alles over op de pag­i­na Antikraak.

Kantoor Amsterdam

Bouw­plaats­beveilig­ing

Veel bouw­plaat­sen zijn niet goed beveiligd, waar­door aan­nemers opgezadeld wor­den met hoge kosten door toe­doen van van­dalen of inbrek­ers. Om de kwets­baarheid van uw bouwter­rein te ver­min­deren, biedt VPS diverse beveilig­ing­so­plossin­gen. De JCB Smart Tow­er is een mobiele CCTV videobeveilig­ing­storen die betrouw­bare reg­is­traties uitvo­ert van het ter­rein. Andere beveilig­ingsmo­gelijkhe­den zijn de JCB Alert Tow­er, het Smar­tA­larm, het Smar­tA­larm Gold en het inno­vatie brand­beveilig­ings- en evac­u­atiesys­teem VPS FireAl­ert WES+. Meer infor­matie vin­dt u op de pag­i­na Bouw­plaats­beveilig­ing.

Leeg­stand­be­heer

VPS biedt flex­i­bele oplossin­gen voor uw leegstaande pand in de vorm van antikraak. Door woon- en werkruimte te creëren bli­jft het pand in gebruik. Het voordeel van een antikraako­ploss­ing is dat het pand onder­houden wordt, een rep­re­sen­tatieve uit­stral­ing behouden bli­jft en inbrek­ers en krak­ers buiten de deur gehouden wor­den. Kor­tom: antikraak zorgt ervoor dat het pand zijn rep­re­sen­ta­tiviteit en waarde behoudt. Op de pag­i­na Leeg­stand­be­heer leest u hier meer over.

Object­beveilig­ing

Met diverse beveilig­ing­so­plossin­gen kan VPS uw pand effec­tief bescher­men tegen indringers. Dit kan bijvoor­beeld door stal­en beveilig­ings­deuren en –pan­e­len te plaat­sen, zodat het pand niet toe­ganke­lijk is voor niet-legi­t­ieme bezoek­ers. De mogelijkhe­den op het gebied van beveilig­ing van uw pand leest u op de pag­i­na Object­beveilig­ing.

Onder­houd

Als u over leegstaande pan­den beschikt, is de kans groot dat u te mak­en kri­jgt met zak­en als dief­stal, brand­sticht­ing, inbraak, lekk­ages, graf­fi­ti en kraak. Deze schade­posten zijn verve­lend: ze zor­gen er bijvoor­beeld voor dat uw pand niet of moeil­ijk ver­hu­urd of verkocht wordt. VPS biedt diverse onder­houds­di­en­sten om uw leegstaande pand op pro­fes­sionele wijze verkoop- of ver­hu­urk­laar te mak­en. De ver­schil­lende dien­sten zijn beschreven op de pag­i­na Onder­houd.