Hoofdkantoor

Telefoonnummer
088 018 38 00
E-mailadres
info@vps-nl.com
Adres
Dr. Kuyperstraat 9, 2514 BA Den Haag
Postbus 95358, 2509 CJ Den Haag

Antikraak

VPS voorkomt met antikraak dat uw leegstaande pand ver­loed­ert of doel­wit wordt van van­dal­isme, inbraak en kraak. Het leegstaande pand wordt tijdelijk aange­bo­den als woon- of werkruimte voor won­ing­zoek­enden, onderne­mers en kun­ste­naars die tij­dens het tijdelijk gebruik net­jes omgaan met het pand. . Uw pand ver­loed­ert niet ter­wi­jl u wacht op bijvoor­beeld verkoop, ver­hu­ur of goed­keur­ing van een ontwik­kel­ingstra­ject. De flex­i­bele con­tracten op basis van bruik­leen of tijdelijke ver­hu­ur stellen ons in staat om het pand in de meeste gevallen bin­nen 14 of 28 dagen weer geheel leeg en opgeruimd aan u op te lev­eren. Lees hier meer over antikraak.

Kantoor Den Haag

Bouw­plaats­beveilig­ing

Bouw­plaat­sen zijn vaak doel­wit van van­dal­isme en dief­stal. Om ongen­ode gas­ten van uw ter­rein te weren, biedt VPS diverse beveilig­ing­so­plossin­gen. Op de pag­i­na Bouw­plaats­beveilig­ing leest u alles over:

  • JCB Smart Tower
  • VPS FireAl­ert WES+
  • JCB Alert Tower

Leeg­stand­be­heer

Uw leegstaande pand is waarde­vol. Om de negatieve gevol­gen van leeg­stand te voorkomen, zorgt VPS voor tijdelijke invulling van de ruimte. Door het pand te lat­en gebruiken door bewon­ers, onderne­mers of kun­ste­naars op basis van antikraak wor­den zak­en als molest, dief­stal, kraak en inbraak tegenge­gaan, bli­jft het pand rep­re­sen­tatief en behoudt het zijn waarde. Lees alles over deze dienst op de pag­i­na Leeg­stand­be­heer.

Object­beveilig­ing

VPS biedt diverse dien­sten aan die uw pand rep­re­sen­tatief houden en inbraak en molest tegen­gaan. Zo beveili­gen we uw pand met beveilig­ingspan­e­len en -deuren. Het is zelfs mogelijk om een stal­en deur te plaat­sen die u met een blue­toothverbind­ing kunt ope­nen. Meer infor­matie over deze vorm van beveilig­ing vin­dt u op de pag­i­na Object­beveilig­ing.

Onder­houd

Wij bieden ver­schil­lende onder­houds­di­en­sten aan om uw leegstaande pand rep­re­sen­tatief te houden of ver­hu­ur- of verkoop­klaar te mak­en. Ons team van pro­fes­sionele schoon­mak­ers, sloten­mak­ers, groen­werk­ers, lood­gi­eters en glazen­zetters houden uw pand in per­fecte staat. Op de pag­i­na Onder­houd leest u meer over onze ver­schil­lende onderhoudsdiensten.