Woningcorporaties

Her­struc­turering­spro­ject? VPS helpt uw wijk rep­re­sen­tatief, veilig en leef­baar te houden.

Als won­ing­cor­po­ratie zet u zich in om bewon­ers een leef­bare en betaal­bare woon­ruimte te bieden. Tij­dens een her­struc­tureringstra­ject kunt u echter te mak­en kri­j­gen met leeg­stand en met de negatieve gevol­gen als brand, inbraak, verniel­ing of kraak.

Woningcorporaties

Woon­wijk beveili­gen met leegstandsbeheer

VPS Ned­er­land helpt uw wijk rep­re­sen­tatief, veilig en leef­baar te houden. Wij zijn gespe­cialiseerd in het plaat­sen van tijdelijke bewon­ers in de leegstaande wonin­gen. Deze bewon­ers zijn betrokken en bren­gen rust in de wijk. Op die manier bli­jft de wijk voor iedereen een fijne woonomgev­ing. De zorgvuldig ges­e­lecteerde tijdelijke bewon­ers houden alles goed in de gat­en en bescher­men de wijk door hun aan­wezigheid tegen de negatieve gevol­gen van leeg­stand. VPS voert samen met u de regie in de omgev­ing. We ken­nen de bewon­ers en zor­gen samen voor een posi­tief gevoel in de buurt, van de eerste bek­end­mak­ing tot aan de daad­w­erke­lijke sloop.

Beveilig­ing

In de laat­ste fase van een her­struc­tureringstra­ject – vee­lal vlak voor de sloop­da­tum – kri­jgt een woon­wijk te mak­en met een ver­goot risi­co op zak­en als van­dal­isme en (koper)diefstal. Gedurende deze peri­ode bieden wij mogelijkhe­den om de woon­wijk te beveili­gen. Wij kun­nen u enkele weken voor de sloop­da­tum uit­stek­end van dienst zijn door het plaat­sen van inno­vatieve alarm­sys­te­men, stal­en raam­pan­e­len of beveilig­ings­deuren. Daar­naast werken wij met goed opgelei­de bewak­ing­spro­fes­sion­als, die op locatie de vei­ligheid waar­bor­gen. Zo zor­gen we ervoor dat de wijk tij­dens een her­struc­turering­spro­ject ook veilig bli­jft nadat de laat­ste bewon­ers de wijk hebben verlaten. 

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kun­nen beteke­nen? Neemt u dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.