Overheid

Leegstandsrisico’s min­i­malis­eren en maatschap­pelijk finan­cieel ren­de­ment optimaliseren

Als vast­goedeige­naar weet u dat een goede invulling van leegstaand vast­goed essen­tieel is voor de toekomst van uw pand of ter­rein. U wilt de waarde van uw vast­goed behouden, van­dal­isme tegen­gaan, opbreng­sten bli­jven gener­eren vanu­it uw vast­goed, vei­ligheid en leef­baarheid waarborgen.

Op het gebied van leeg­stand­be­heer van maatschap­pelijk vast­goed en onroerend goed van over­hei­dsin­stanties, con­stateren wij een groeiende vraag van onze klanten naar:

Overheid
  • Het bescher­men van onroerend goed tegen kraak, inbraak, dief­stal en vandalisme
  • Het behouden van de bouwkundi­ge staat van de panden
  • Het voorkomen van de negatieve impact van leeg­stand op de leefomgeving

Wat uw belan­grijk­ste doel­stellin­gen ook zijn, wij mak­en er werk van.

Leeg­stand­be­heer voor de overheid

Leeg­stand­be­heer van uw onroerend goed draagt bij aan de ver­hu­ur- of verkoop­baarheid ervan. Een pand dat schoon en onbeschadigd is of op aantrekke­lijke wijze is inge­vuld, trekt immers mark­t­par­ti­jen aan. En dit bespaart u weer tijd en geld. Door gebruik te mak­en van leeg­stand­be­heer of anti-kraak zorgt u er boven­di­en voor dat de negatieve impact van leeg­stand op de leefomgev­ing tot een min­i­mum beperkt wordt. In veel gevallen draagt tijdelijke inge­bruik­name van het vast­goed zelfs bij aan een zeer posi­tieve invloed op de stad of wijk. Lokale onderne­mers of won­ing­zoek­enden kri­j­gen de kans zich tegen min­i­male kosten te ves­ti­gen en uw vast­goed is verzek­erd van een soci­aal-vrien­delijk 24-uurs toezicht.

Maatwerk leeg­stand­be­heer

Ons leeg­stand­be­heer is maatwerk. Afhanke­lijk van uw doel­stellin­gen, het type vast­goed en de omgev­ing kiezen we voor een oploss­ing met tijdelijke gebruik­ers of beveilig­ing zon­der inge­bruik­name. Wat uw leeg­standsvraagstuk ook is, wij zor­gen voor de best passende oplossing.

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kun­nen beteke­nen? Neemt u dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.