Bouw- en ontwikkellocaties

Effec­tieve en kosten­ef­fi­ciënte bouwterreinbeveiliging

Bouwter­reinen en afgele­gen locaties zijn zeer kwets­baar voor ongewen­ste bezoek­ers. Inbraak, dief­stal en van­dal­isme op bo uwter­reinen zijn helaas aan de orde van de dag en kosten veel tijd en geld. Bouw­plaats­beveilig­ing is de laat­ste jaren noodza­ak gewor­den. Op de eerste plaats heeft u te mak­en met directe risico’s en kosten, zoals dief­stal, geforceerde sloten en vernielde hekken. Op de tweede plaats veroorza­k­en inbraak, dief­stal en van­dal­isme indi­recte – nog grotere — schade, ver­trag­ing van het werk en het over­schri­j­den van dead­lines. U voorkomt dit door gebruik te mak­en van één van onze gea­vanceerde oplossin­gen voor bouwterreinbeveiliging.

Bouw- en ontwikkellocaties

De voorde­len van bouwplaatsbeveiliging:

  • Min­i­malis­eren risico’s op inbraak, dief­stal en vandalisme
  • Real­isatie van een beveilig­ing­so­ploss­ing bin­nen 1 werkdag na aanvraag
  • Inno­vatieve alarm­sys­te­men met intel­li­gente soft­ware (Smar­tA­larm Gold)
  • Al onze sys­te­men zijn flex­i­bel inzetbaar en mobiel

Kostenbe­spar­ing dankz­ij bouwterreinbeveiliging

Het beveili­gen van uw bouwter­rein zorgt ervoor dat de risico’s op inbraak, dief­stal en van­dal­isme kunt min­i­malis­eren. En zo bespaart u de directe en indi­recte kosten die gepaard gaan met deze risico’s.

Beeld, gelu­id en actie

Onze gea­vanceerde videotech­nolo­gie detecteert zow­el indringers als calamiteit­en. Beelden wor­den beo­ordeeld door onze meld­kamer, waar­door we onn­odig uitrukken voorkomen. Indi­en er sprake is van ongeregeld­he­den onderne­men we direct actie en schake­len we poli­tie en/​of brandweer in.

Vlotte lev­er­ing van bouwplaatsbeveiliging

Vormt uw ter­rein een risi­co-object voor inbraak, dief­stal of verniel­ing? Neem con­tact met ons op en wij kun­nen er in de meeste gevallen voor zor­gen dat het beveilig­ingsys­teem naar uw keuze bin­nen 1 dag oper­a­tion­eel is.

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kun­nen beteke­nen? Neemt u dan gerust vri­jbli­jvend con­tact met ons op.