Branches

Wij mak­en werk van uw vraagstuk

Van kan­toorge­bouwen tot rijksmon­u­menten en van bouw­plaat­sen tot her­struc­tureringswijken: ieder object of ter­rein is uniek. VPS Ned­er­land biedt voor ieder vraagstuk een oploss­ing die recht doet aan het pand of gebied. Soms spe­len maatschap­pelijke belan­gen daar­bij een grote rol en een andere keer vor­men finan­ciële aspecten hoofdza­ak. Wat uw wensen ook zijn, wij bieden maatwerko­plossin­gen voor leeg­stands­be­heer en anti-kraak. We bescher­men uw onroerend goed 24 uur per dag, 7 dagen per week tegen de negatieve gevol­gen van leegstand.

Onze dien­sten:

  • Leeg­stand­beveilig­ing en -onderhoud
  • (Bouw-)terreinbeveiliging
  • Tijdelijk gebruik door rep­re­sen­tatieve bewon­ers of (star­tende) onderne­mers (anti-kraak)

Wij bieden oplossin­gen voor:

  • Bouw- en ontwikkellocaties
  • Com­mer­cieel onroerend goed
  • Over­hei­dsvast­goed / pub­lieke sector
  • Her­struc­tureringswijken / woningcorporaties

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kun­nen beteke­nen? Neemt u dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.