VPS SmartLockbox

Sleutelk­luis voor een­voudig, beheers­baar en kosten­ef­fi­ciënt toegangsmanagement

De VPS Smart­Lock­box is een mod­erne sleutelk­luis die gebruik­maakt van inno­vatieve tech­nolo­gie. Het is een vernieuwend appa­raat dat gemakke­lijk en veilig aan de buiten­z­i­jde van een vast­goe­dob­ject geplaatst kan wor­den. Met inter­net­toe­gang is het mogelijk om via een app hon­der­den VPS Smart­Lock­box units over­al ter wereld te beheren: u kunt bijvoor­beeld op afs­tand legi­t­ieme bezoek­ers toe­gang ver­lenen. De Smart­Lock­box zorgt zo voor een­voudig, beheers­baar en kosten­ef­fi­ciënt toegangsmanagement.

VPS Smart­Lock­box: de kenmerken

De Smart­Lock­box is een hand­i­ge en veilige manier om uw sleu­tels op te bergen. Gedoe met sleu­tels is verleden tijd, eve­nals het kwi­j­trak­en ervan. U geni­et van de vol­gende voordelen:

  • De VPS Smart­Lock­box is een niveau 2 elek­tro­n­is­che sleutelk­luis. De veilige kluis is door de poli­tie geaccrediteerd.
  • De sleutelk­luis kan gekop­peld wor­den aan een gebruiksvrien­delijke app op uw tele­foon. Hier­mee kunt u een­voudig op afs­tand toe­gang tot het pand ver­lenen aan legi­t­ieme bezoek­ers. Denk hier­bij aan make­laars, vast­goed­be­heerders, aan­nemers of onderhoudsteams.
  • Voor nood­si­t­u­aties of een­ma­lige pand­be­zoeken stelt u een­voudig een tijdelijke toe­gangscode in.

Het gebruik van de VPS Smart­Lock­box zorgt voor een aanzien­lijke kostenbe­spar­ing. De kluis maakt toe­gangs­man­age­ment gemakke­lijk en beheers­baar: veelvuldige bezoeken aan het pand om bezoek­ers toe­gang te ver­lenen zijn niet langer nodig en sleu­tels hoeven niet gedu­pliceerd te worden.

Geofenc­ing voor extra veiligheid

De VPS Smart­Lock­Box maakt gebruik van geofenc­ing. Dit betekent kortweg dat het gebied ron­dom de sleutelk­luis afge­bak­end wordt. Dit heeft de vol­gende voordelen:

  • De gebruik­er moet zich bin­nen 60 meter van de box bevin­den. Als de gebruik­er buiten deze straal komt, kri­jgt de beheerder een waarschuwing op zijn telefoon.
  • Met geofenc­ing weet u alti­jd wan­neer een gebruik­er zich in de buurt van de Smart­Lock­box bevin­dt en hoe lang hij daar aan­wezig is. Dit kan waarde­vol zijn als u bijvoor­beeld werkt met aan­nemers die de tijd op locatie in reken­ing bren­gen. Met behulp van de slimme sleutelk­luis van VPS kunt u dit een­voudig controleren.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vra­gen over de VPS Smart­Lock­box? Neem dan con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of een advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager