VPS SmartDoor

Inno­vatieve stal­en beveilig­ings­deur met blue­tooth vergrendelingssysteem

Effec­tief toe­gangs­man­age­ment is essen­tieel als het gaat om het beheer van leegstaand vast­goed. U wilt een effi­ciënte gang van zak­en ron­dom uw pand: de juiste mensen dienen de locatie te kun­nen betre­den zon­der dat u in de weer bent met sleu­tels of veelvuldige pand­be­zoeken. Onze nieuw­ste inno­vatie, de VPS Smart­Door, creëert een effec­tieve toe­gangs­man­age­men­to­ploss­ing die opti­maal beveiligt, ont­zorgt en kosten bespaart.

VPS SmartDoor

VPS Smart­Door: de voordelen

 • Snel en een­voudig te installeren en te (ver)plaatsen
 • Nieuw ont­wor­pen pianoscharnier-mechanisme
  • Gebruiksvrien­delijk: de deur is een­voudig te ope­nen en te sluiten
 • Toe­gangs­man­age­ment op afstand
  • Geen tij­drovende pandbezoeken
  • U kunt te allen tijde toe­gang ver­lenen aan geau­toriseerde bezoekers
  • Geen risi­co op ver­lies van sleutels
 • U kunt pre­cies zien wie het pand betreedt en wan­neer dit gebeurt

De gea­vanceerde tech­nolo­gie van de VPS SmartLock

 • Maakt gebruik van bluetooth
 • Gebruiksvrien­delijke mobiele app 
 • Ver­gren­de­len en ont­gren­de­len op afstand
 • Hoog encryp­tie niveau
 • Inge­bouwd toegangsrapportagesysteem 
 • Geen gedoe met sleutels 
 • Werkt op (lev­enslange) batterij
 • Kostenbe­spar­ing
 • Geen pand­be­zoeken om geau­toriseerde bezoek­ers toe­gang te verlenen
 • U hoeft geen sleutelk­luis aan te schaffen
 • U hoeft geen sleu­tels te lat­en dupliceren

De deur

De VPS Smart­Door is een stal­en deur van hoog­waardi­ge kwaliteit die een zeer hoge mate van beveilig­ing biedt. Het prod­uct zorgt voor opti­male bescherming van uw leegstaande pand, ter­wi­jl aan (legi­t­ieme) bezoek­ers gemakke­lijk toe­gang ver­leend kan wor­den. De deur is op drie pun­ten ver­gren­deld en beschikt over degelijke pianoscharnieren. Het plaat­sen van de deur veroorza­akt geen schade aan het pand.

Het slot

De inge­bouwde blue­tooth VPS Smart­Lock zorgt voor ver­gren­del­ing en ont­gren­del­ing van de deur op afs­tand. Het toe­gangs­man­age­ment vin­dt plaats vanu­it een app die beschik­baar is op zow­el Android als Apple mobiele tele­foons. Deze app maakt het mogelijk om legi­t­ieme bezoek­ers toe­gang te ver­lenen tot het pand, zon­der dat u in de weer bent met sleu­tels of zelf daad­w­erke­lijk aan­wezig hoeft te zijn. Ook het man­a­gen van toe­gang, zoals autorisaties toevoe­gen of intrekken, vin­dt een­voudig plaats vanu­it de app. Deze meth­ode zorgt voor een hoge mate van effi­ciën­tie, vei­ligheid, con­t­role en inzicht. U kunt immers pre­cies zien wie het pand betre­den heeft en hoe lang de bezoek­er op locatie is geweest. Alle toe­gangs­man­age­mentin­for­matie ron­dom uw vast­goed is beschik­baar via de app op uw mobiele tele­foon of vanaf een inter­net­brows­er met behulp van een beveiligde login.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager