Fysieke beveiliging

Snelle en passende bescherming van uw vast­goed, in heel Nederland

Man­beveilig­ing

Naast de inzet van tech­nis­che beveilig­ing in leegstaand vast­goed door mid­del van eigen alarm­sys­te­men, biedt VPS diverse vor­men van man­beveilig­ing en bewak­ing aan. Wij schake­len goed opgelei­de beveilig­ing­spro­fes­sion­als in die uw vast­goed en de omgev­ing in de gat­en houden. Onze beveilig­ingspart­ners zijn geves­tigd door heel Ned­er­land, waar­door wij u direct en op elke locatie van de juiste beveilig­ings­di­en­sten kun­nen voorzien. Of het nu gaat om con­troleron­des in en ron­dom uw object, struc­turele bewak­ing of het ope­nen en sluiten van vast­goed: wij zijn u graag van dienst.

Fysieke beveiliging

Hon­den­beveilig­ing

In som­mige gevallen advis­eren wij om gecer­ti­ficeerde beveiligers met hond in te zetten. Het gaat hier­bij bijvoor­beeld om sit­u­aties met een hoog risi­co, zoals vast­goed dat gekraakt is of waar dief­stal of van­dal­isme plaatsvin­dt. De aan­wezigheid van de gelei­der met hond heeft een pre­ven­tieve werk­ing. Boven­di­en zorgt deze vorm van beveilig­ing voor con­t­role van een grot­er gebied, de zin­tu­igen van een hond zijn immers beter ontwikkeld dan die van een mens.

Alar­mopvol­ging

Wij werken samen met een gecer­ti­ficeerde meld­kamer die 247 actief is. Op het moment dat een beveilig­ingscam­era een onregel­matigheid reg­istreert, wordt de meld­ing door deze meld­kamer beo­ordeeld en wor­den plaat­selijke beveilig­ingspart­ners aanges­tu­urd. Op locatie han­delt onze beveilig­ingspart­ner het inci­dent af en schakelt indi­en nodig hulp­di­en­sten in.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager