VPS FireAlert WES+

Een inno­vatief brand­vei­lighei­ds- en evacuatiesysteem

VPS FireAl­ert WES+ is een inno­vatief brand­vei­lighei­ds- en evac­u­atiesys­teem om per­son­eel, mate­ri­alen en gebouwen op bouw­plaat­sen te bescher­men. Het sys­teem is mobiel inzetbaar en draad­loos en biedt daarmee een kosten­ef­fi­ciënte, effec­tieve en prak­tis­che oploss­ing die op elke locatie toepas­baar is. VPS FireAl­ert WES+ heeft een EN54 cer­ti­fi­caat, is CE gemar­keerd en vol­doet aan alle belan­grijke richtli­j­nen en wet­gev­ing op het gebied van brand­vei­ligheid. Het doel van het sys­teem is om per­son­eel op bouw­plaat­sen in een vroeg sta­di­um te waarschuwen voor mogelijk brandgevaar. Zo is er vol­doende tijd om het ter­rein te ver­lat­en, de nodi­ge voorzienin­gen te tre­f­fen en hulp­di­en­sten in te schake­len. VPS FireAl­ert WES+ helpt zo om de risico’s als gevolg van brand tot een min­i­mum te beperken.

Voorde­len van VPS FireAl­ert WES+

  • Geen bedrad­ing nodig.
  • De bat­ter­ij heeft een lev­ens­du­ur van 3 jaar.
  • Het sys­teem is tussen­ti­jds een­voudig aan te passen als de bouw vordert.
  • De units zijn opnieuw te gebruiken op toekom­stige projecten.
  • Bestaande, kost­bare brand­vei­lighei­ds­maa­trege­len kun­nen wor­den beperkt.
  • Een brand wordt direct gelokaliseerd, dit voorkomt ver­tragin­gen aan een project en min­i­maliseert het risi­co op mater­iële schade en let­sel aan personeel.
VPS FireAlert

VPS FireAl­ert WES+ producten

VPS FireAl­ert Wes+ is een samen­hangend sys­teem dat bestaat uit ver­schil­lende units. Het sys­teem kan tussen­ti­jds een­voudig uit­ge­breid of ingekrompen wor­den als bijvoor­beeld de bouw vordert.

Waarschuwing­sunit

De waarschuwing­sunit is het pri­maire appa­raat uit de VPS FireAl­ert Wes+ pro­ducten­reeks. Het toes­tel is uit­gerust met een brand­meld­sirene, een stro­boscoop (option­eel) en een hand­brand­melder voor het activ­eren van het alarm.

Draad­loze rook- en hittemelders

De draad­loze rook- en hit­temelders wor­den direct aanges­loten op het VPS FireAl­ert Wes+ sys­teem, zodat er een automa­tis­che meld­ing wordt gegeven in het geval van brand. Voor een max­i­male werk­ing in stof­fige bouwom­gevin­gen, bieden wij een stofdichte rookmelder.

VPS FireAl­ert WES+ interface

De inter­face maakt het mogelijk om externe appa­rat­en op het VPS FireAl­ert Wes+ sys­teem aan te sluiten. In het geval van brand kun­nen zo vei­lighei­ds­maa­trege­len wor­den getrof­fen in bijvoor­beeld liften, tourni­quets en toegangscontrolesystemen.

Kop­pelu­nit

De Kop­pelu­nit is een een­voudi­ge en kosten­ef­fi­ciënte manier om het VPS FireAl­ert Wes+ sys­teem uit te brei­den op grote, uit­gestrek­te locaties. Het appa­raat fungeert als ver­lengstuk: zodra de Kop­pelu­nit wordt ver­bon­den met bestaande units, wor­den geografisch geschei­den delen van een ter­rein aan elka­ar gekoppeld.

Basis­sta­tion

Het Basis­sta­tion zorgt voor een uit­ge­brei­de sys­teem­rap­portage en – con­fig­u­ratie. Als een alarm geac­tiveerd wordt, is via het Basis­sta­tion direct waarneem­baar welk toes­tel is getrig­gerd. De activiteit­en van het gehele VPS FireAl­ert Wes+ sys­teem zijn te mon­i­toren via het Basisstation.

VPS FireAl­ert WES+ app

De VPS FireAl­ert app (voor Android tablets) ver­strekt volledi­ge draad­loze brand­meldin­stal­latier­ap­portages en zorgt voor flex­i­bele sys­teem­con­fig­u­ratie. Hier­door wordt het mak­en van brand­vei­lighei­d­srap­portages erg een­voudig. De app maakt het mogelijk om bijvoor­beeld weke­lijks data te exporteren naar een PDF of Excel bestand of via email te versturen.

VPS FireAl­ert WES+ is een prod­uct van Ramtech Elec­tron­ics. Ramtech heeft het WES+ sys­teem spe­ci­aal ontwikkeld voor de brand­beveilig­ing van bouwter­reinen en ontwikkellocaties.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Jan-Willem Tellegen
Jan-Willem Tellegen
Business Unit Manager
Bas de Wit
Bas de Wit
Sales Manager
Erik-Jan Warnars
Erik-Jan Warnars
Sales Manager