JCB Alert Tower

Com­pacte videobeveiligingstoren

De JCB Alert Tow­er is een com­pacte videobeveilig­ing­storen die door mid­del van inno­vatieve cam­er­at­e­ch­nolo­gie zorgt voor het snel en effec­tief beveili­gen van (bouw-)terreinen en leegstaande panden.

Instap­mod­el

Deze beveilig­ing­storen is het instap­mod­el op het gebied van videobeveilig­ing en is klein­er dan de JCB Smart Tow­er. Daarom is het beveilig­ing­sprod­uct prak­tisch in gebruik en gemakke­lijk te (ver)plaatsen. De JCB Alert Tow­er is bin­nen een uur op locatie geïn­stalleerd en inzetbaar als stand­alone unit of als aan­vulling op andere beveilig­ingssys­te­men. Bij acti­vatie wordt een video van 10 sec­on­den opgenomen en ter beo­ordel­ing ver­stu­urd naar onze meld­kamer, waar­na — indi­en nodig — hulp­di­en­sten wor­den aangestuurd.

JCB Alert Tower

Geen infra­struc­tu­urvereis­ten

De basis van de JCB Alert Tow­er bestaat uit een toren met twee VPS Alert camera’s. De mast heeft een basishoogte van 1.70 meter en is uitschuif­baar tot 2.30 meter. De gele, van­dal­is­mebestendi­ge behuiz­ing is water­dicht en voorzien van GPRS / 3G radio­com­mu­ni­catie. Er zijn geen infra­struc­tu­urvereis­ten, waar­door de JCB Alert Tow­er op nage­noeg elke locatie geïn­stalleerd kan worden.

Effec­tieve beveilig­ing voor elke locatie

De JCB Alert Tow­er kan uit­ge­breid wor­den met max­i­maal 22 andere units. Hier­bij kunt u denken aan andere JCB Alert Tow­ers, JCB Smart Tow­ers en indi­vidu­ele VPS Alert camera’s. Een JCB Alert Tow­er (al dan niet uit­ge­breid tot een netwerk) vormt zo een zicht­baar, effec­tief afschrik­mid­del, ongeacht hoe groot de locatie of hoe hoog het gewen­ste beveilig­ingsniveau is.

Ken­merken

  • Com­pacte, degelijke, behuizing
  • Bin­nen een uur geïnstalleerd
  • Geen infra­stru­cu­urvereis­ten, geheel draad­loos, op elke locatie inzetbaar
  • Werkt op een accu (4 jaar), geen elek­triciteit nodig
  • Geschikt voor bin­nen- en buitengebruik

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Jan-Willem Tellegen
Jan-Willem Tellegen
Business Unit Manager
Bas de Wit
Bas de Wit
Sales Manager
Erik-Jan Warnars
Erik-Jan Warnars
Sales Manager