Bouwplaatsbeveiliging en terreinbeveiliging

Beveilig­ing van bouw­plaat­sen en andere ter­reinen is van­daag de dag noodza­ke­lijk: deze locaties zijn uiter­mate kwets­baar voor van­dalen en inbrek­ers. Ongewen­ste bezoek­ers kun­nen veel directe schade aan­bren­gen aan uw eigen­dom­men, wat u tijd kost en u opzadelt met kosten en frus­tratie. Ook ontstaat er vaak indi­recte, nog grotere schade, door­dat uw project ver­trag­ing oploopt en u hier­door dead­lines mis­loopt. VPS Ned­er­land helpt uw bouw­plaats of bouwter­rein te beveili­gen met kosten­ef­fi­ciënte en inno­vatieve oplossingen.

Bouwplaatsbeveiliging en terreinbeveiliging

De beveilig­ing­so­plossin­gen voor uw bouw­plaats of terrein

Om uw bouw­plaats of ter­rein effec­tief en effi­ciënt te beveili­gen, heeft VPS een aan­tal inno­vatieve beveilig­ing­so­plossin­gen ontwikkeld: de JCB Alert Tow­er, de JCB Smart Tow­er, het Smar­tA­larm Gold en VPS FireAl­ert WES+.

JCB Smart Tower

De JCB Smart Tow­er is een mobiele CCTV videobeveilig­ing­storen die gebruik maakt van draad­loze com­mu­ni­cati­etech­nolo­gie. De Smart Tow­er is een sta­biel beveilig­ingssys­teem en komt door de inno­vatieve accu niet zon­der stroom te zit­ten. Hier­door heeft u alti­jd een betrouw­bare reg­is­tratie van de omgev­ing, ook s nachts.

Meer weten? Bezoek de overzichtspag­i­na van de JCB Smart Tow­er.

Smar­tA­larm Gold

Het Smar­tA­larm Gold is een gea­vanceerd beveilig­ingssys­teem dat u naar behoefte kunt samen­stellen. Het sys­teem is uit te brei­den met diverse sen­soren, zoals een beweg­ingssen­sor, brek­end glas-sen­sor, druk­mat­ten en vocht­sen­soren. Het alarm­sys­teem kan ook uit­gerust wor­den met beeld- en videosen­soren die de beelden direct doors­turen naar onze meldkamer.

Wilt u weten hoe de Smar­tA­larm Gold uw bouw­plaats kan beveili­gen? Lees alles over dit beveilig­ingssys­teem op de pag­i­na Smar­tA­larm Gold.

VPS FireAl­ert WES+

Met de inno­vatieve VPS FireAl­ert WES+ beschermt u uw per­son­eel, materieel, ter­rein en gebouwen. Het mobiele en draad­loze brand­beveilig­ings- en evac­u­atiesys­teem waarschuwt in een vroeg sta­di­um voor mogelijk brandgevaar, waarmee het appa­raat voorkomt dat uw per­son­eel iets overkomt of uw project ver­trag­ing oploopt door schade op uw bouwterrein.

Lees hier alles over de werk­ing en func­ties van de VPS FireAl­ert WES+.

JCB Alert Tower

Ons instap­mod­el videobeveilig­ingssys­teem – de JCB Alert Tow­er – heeft een water­dichte behuiz­ing, kan gekop­peld wor­den aan onze andere beveilig­ing­spro­ducten en kan uw bouw­plaats beveili­gen met max­i­maal vier camera’s. De mast heeft een min­i­male hoogte van 1,70 en kan uit­geschoven wor­den tot een hoogte van 2,3 meter.

Meer infor­matie vin­dt u in de brochure van de JCB Alert Tow­er.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Jan-Willem Tellegen
Jan-Willem Tellegen
Business Unit Manager
Bas de Wit
Bas de Wit
Sales Manager
Erik-Jan Warnars
Erik-Jan Warnars
Sales Manager