Beveiliging

Bescherm uw leegstaande vast­goed of bouwter­rein tegen van­dal­isme, dief­stal, inbraak en brand­sticht­ing met leeg­stand­beveilig­ing van VPS Ned­er­land. Wij lev­eren maatwerk op het gebied van tijdelijke beveilig­ing van leegstaande pan­den en bouwter­reinen. Met onze exper­tise en inno­vatieve oplossin­gen zor­gen we ervoor dat uw bouw­plaats of leegstaand vast­goed opti­maal beveiligd is. Zo hoeft u zich geen zor­gen te mak­en om beschadigin­gen aan uw eigendommen.

Onze dien­sten op het gebied van tijdelijke beveilig­ing zijn op te delen in object­beveilig­ing en bouw­plaats­beveilig­ing of ter­rein­beveilig­ing. Onze dien­stver­len­ing wordt alti­jd voorafge­gaan door een risi­co­analyse op locatie.

Object­beveilig­ing

Leegstaande pan­den zijn vaak het doel­wit van van­dal­isme, kraak, inbraak, brand­sticht­ing of dief­stal. Dit kan voor u ern­stige gevol­gen hebben. Naast kost­bare reparaties en waarde­v­er­min­der­ing van uw vast­goed zorgt een dergelijke sit­u­atie voor frus­tratie en admin­is­tratieve romp­slomp. VPS beveiligt uw object op een kosten­ef­ficinte manier door bijvoor­beeld beveilig­ingspan­e­len of stal­en beveilig­ings­deuren te plaatsen.

Beveilig­ingspan­e­len

Wij kun­nen uw leegstaande pand beveili­gen door beveilig­ingspan­e­len te plaat­sen. Deze zijn lever­baar in een stal­en of kun­st­stof (poly­car­bonaat) uitvo­er­ing. Bei­de uitvo­erin­gen hebben een hoge beveilig­ingskwaliteit en houden ongewen­ste bezoek­ers buiten. Het grote voordeel is dat de pan­e­len na ver­wi­jder­ing een­voudig ver­van­gen kun­nen wor­den door ramen of deuren.

Stal­en beveiligingsdeuren

Met een stal­en beveilig­ings­deur installeert VPS een inno­vatief toe­gangssys­teem voor uw leegstaande vast­goed. De deur laat zich – ondanks zijn gewicht – gemakke­lijk bedi­enen. Met zijn unieke sleu­tel­sys­teem en vei­lighei­d­s­cilin­der­sloten zorgt de deur voor een effec­tieve beveilig­ing van uw leegstaande vastgoed.

Wilt u meer infor­matie over de de beveilig­ing van leegstaand vast­goed? Bek­ijk de pag­i­na Object­beveilig­ing.

Bouw­plaats­beveilig­ing en terreinbeveiliging

Indringers kun­nen veel schade toe­bren­gen aan uw bouw­plaats of bouwter­rein. Deze schade kan zich open­baren in directe en indi­recte schade. Bij directe schade kunt u denken aan verniel­ing, inbraak en brand­sticht­ing. Indi­recte kosten ontstaan vaak door­dat het project ver­trag­ing oploopt door toe­doen van de directe schade.

JCB Alert Tower

De JCB Alert Tow­er is het instap­mod­el van onze beveilig­ing­storens. Het draad­loze sys­teem werkt op een zuinige accu en kan zow­el bin­nen als buiten gebruikt wor­den. Met een min­i­male hoogte van 1,70 meter en een max­i­male hoogte van 2,30 meter wordt er een oog­je in het zeil gehouden. De toren is te gebruiken als stand­alone beveilig­ing­so­ploss­ing, maar kan ook gekop­peld wor­den aan andere beveilig­ing­spro­ducten van VPS.

JCB Smart Tower

De JCB Smart Tow­er is een van­dal­is­mebestendi­ge videobeveilig­ing­storen met een draai- en kan­tel­bare cam­era. De cam­era is uit­gerust met infra­rood licht, beweg­ings­de­tec­toren, een dig­i­tale recorder en een omroep­sys­teem en waar­borgt de vei­ligheid op uw bouw­plaats of bouwter­rein. De JCB Smart Tow­er kan op iedere locatie geplaatst wor­den en maakt gebruik van draad­loze com­mu­ni­cati­etech­nolo­gie en een onder­brek­ingsvri­je stroomvoorzien­ing. Ook tij­dens een stroom­stor­ing bli­jft de JCB Smart Tow­er operatief.

Smar­tA­larm Gold

Het draad­loze alarm­sys­teem Smar­tA­larm Gold wordt gebruikt als gemon­i­torde beveilig­ing op afs­tand. Het inno­vatieve appa­raat is voorzien van bat­ter­i­jen met een lange lev­ens­du­ur en kan uit­gerust wor­den met diverse sen­soren die zor­gen voor detec­tie en meld­ing van inci­den­ten. Zo kun­nen wij het Smar­tA­larm Gold voorzien van beweg­ingssen­soren, brek­end glas-sen­soren, rookde­tec­tors en beeld- en videosensoren.

VPS FireAl­ert

Bescherm het per­son­eel, materieel en de gebouwen op uw bouw­plaats met het inno­vatieve brand­beveilig­ingssys­teem VPS FireAl­ert. Het appa­raat werkt draad­loos, heeft een uiterst zuinige bat­ter­ij en waarschuwt aan­wezi­gen op locatie in een vroegti­jdig sta­di­um, zodat het per­son­eel voorzienin­gen kan tre­f­fen, hulp­di­en­sten kan inschake­len en zichzelf in vei­ligheid kan bren­gen. Meer infor­matie over het dit brand­beveilig­ings- en evac­u­atiesys­teem vin­dt u op de pag­i­na VPS FireAl­ert.

Wilt u meer weten over bouw­plaats­beveilig­ing of ter­rein­beveilig­ing van VPS Ned­er­land? Bek­ijk het op de pag­i­na Bouw­plaats­beveilig­ing.

Wij staan u graag te woord

Neemt u gerust con­tact op met een van onze adviseurs voor een vri­jbli­jvende offerte of advies op maat.

Wij staan u graag te woord
Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, advies of een vrijblijvende offerte
Jan-Willem Tellegen
Jan-Willem Tellegen
Business Unit Manager
Mark van de Haterd
Mark van de Haterd
Business Unit Manager